Page 10 - Grønn Kunnskap 2021
P. 10

  Norsk matsikkerhet i en ustabil verden
Debatten om norsk matsikkerhet har først og fremst dreid seg om selvforsyningsgrad og statlig beredskapslagring av korn. Sårbarheten i matsystemet er imidlertid mye mer kompleks og krever en bredere forståelse.
I de senere år har det blitt stadig tydeligere at vi står overfor nye og økte trusler mot verdens mat- systemer, blant annet som følge av klimaendringer. Covid-19-pandemien viste oss også hvor uforberedt samfunnet kan være når selv en varslet hendelse oppstår.
I en ny rapport fra NIBIO har forskere analysert hva som kan utfordre beredskapen knyttet til matfor- syningen i Norge, hvilke tiltak og strategier vi bør prioritere og hva slags strategier som skal til for å forbedre landets matsikkerhet og forsyningsbered- skap.
Matsikkerhet betyr naturligvis forskjellige ting
i Norge og i konfliktrammede land der en stor andel av befolkningen sulter. Kjøpekraft og tilgang på mat i rike land tilsier at matsikkerheten for de fleste ikke er truet før ekstraordinære hendelser eventuelt skjer. Det at mange i verden sulter tilsier likevel at det i et globalt perspektiv er utbredt mangel på matsikker- het.
– Vår vurdering er at utfordringene verdens mat- produksjon står overfor vil kunne utgjøre et alvorlig trusselbilde også for et land som Norge, som er avhengig av kontinuerlig import av mat, sier prosjektleder for arbeidet med rapporten i NIBIO, Siri Voll Dombu.
Norsk matproduksjon har sine utfordringer og begrensninger i naturgitte forhold og et høyt kostnadsnivå, men landbruket har muligheter knyttet til utvikling av kunnskap, teknologi og konkurransekraft ved å utnytte komparative fortrinn.
Beredskapsarbeid for å opprettholde matsikkerheten må dreie seg om å trygge produksjonsgrunnlaget, produksjonen og handelsforbindelsene, samtidig som man jobber med å forstå og tilpasse seg risiko- bilder og sørger for å ha gode systemer for tidlig varsling.
Foto: Siri Elise Dybdal
 Formål: Fokus på hva som kan utfordre beredskapen knyttet til matforsyningen i Norge, hvilke tiltak vi bør prioritere og hva slags strategier som skal til for å forbedre landets matsikkerhet og forsyningsberedskap.
Kontakt: Seniorrådgiver Siri Voll Dombu. E-post: siri.dombu@nibio.no, mobil: 416 01 262. Divisjon for kart og statistikk
 8


   8   9   10   11   12