Page 11 - Grønn Kunnskap 2022
P. 11

  Resistens – også utfordring i norsk landbruk
Forskning viser at resistensnivået mot plantevernmidler i norsk landbruk er høyere enn tidligere antatt. Det krever at dyrkere i enda større grad må bruke integrert plantevern for å forebygge resistens.
Så langt er det påvist resistens hos rundt 30 viktige planteskadegjørere i Norge. Næringen rapporterer stadig om nye mistanker om resistens, og det blir færre godkjente plantevernmidler på grunn av skadelige bivirkninger på miljø og mennesker.
I tillegg utvikles få nye midler. Derfor er det svært viktig å sørge for at midlene som fortsatt er tilgjenge- lige, beholder virkningen når andre ikke-kjemiske tiltak ikke hjelper.
I prosjektet RESISTOPP har forskere ved NIBIO sett på plantevernmiddelresistens under norske klima- tiske forhold. Resultater i prosjektet viser blant annet at norsk landbruk har et større resistens- problem enn tidligere antatt.
– Det gjelder ikke bare resistens mot enkeltprepa- rater, men vi har eksempel på sopp som kan være resistent mot opptil 5–6 midler, sier Arne Stensvand, seniorforsker og leder for RESISTOPP.
Prosjektet har også hatt som mål å innhente mer kunnskap om gode anti-resistensstrategier, samt kunnskap om overlevelse og tilpasning.
NIBIO har samarbeidet med Norsk Landbruksråd- giving, blant annet for å se på forekomst av resistent gråskimmel i norske og utenlandske jordbærsmå- planter, og testet småplanter i to år. De fant resistens mot gråskimmel hos begge. Noen prøver hadde 100 prosent resistens mot enkelte plantevernmidler.
Forskerne har også avdekket resistens mot flere såkalte lavdosemiddel hos åtte ulike ugrasarter.
Stensvand sier at forskning, rådgivning og dyrkere står sammen om å ønske en ny utvikling.
– Bruk av plantevernmiddel er siste steg. Nøkkelen til dette er først og fremst å bruke ikke-kjemiske metoder for å forebygge og bekjempe angrep av planteskadegjørere så mye som mulig.
Foto: Morten Günther
 Formål: Samarbeid:
Finansiering: Kontakt:
Kartlegge plantevernmiddelresistens under norske klimatiske forhold, samt innhente kunnskap om overlevelse, tilpasning og gode anti-resistensstrategier.
Norsk Landbruksrådgivning, produsenter, plantevernmiddelfirmaer og utenlandske forskningsinstitusjoner
Norges Forskningsråd
Seniorforsker Arne Stensvand. E-post arne.stensvand@nibio.no, telefon: 911 83 430. Divisjon for bioteknologi og plantehelse
 9
   9   10   11   12   13