Page 13 - Grønn Kunnskap 2021
P. 13

 Etablerer helsirkulær verdikjede for tre
sirkTRE skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri.
For å øke bruken av tre i bygg, er det behov for kortreiste råvarer. Returtre vil være en avgjørende innsatsfaktor via nye ombruks- og materialgjen- vinningsløsninger.
I prosjektet sirkTRE skal skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenører, avfall- og gjenvinningsaktører, eiendomsbesittere og -utvi- klere, forskningsinstitusjoner og standardiserings- organ sørge for ombruk og gjenvinning av returtre. Målet er å utnytte 250 000 kubikkmeter av Norges treavfall innen 2024 og en million kubikkmeter innen 2030.
Prosjektet ledes av OMTRE, Vill Energi og NIBIO.
I tillegg til å bidra til at treavfall reduseres, noe som gagner både klimaet og miljø, skal sirkTRE i samar- beid med bedrifter og industri skape nye forretnings- muligheter, produkter og løsninger og arbeidsplas- ser, og øke verdiskapningen til treindustrien og byggenæringen lokalt, nasjonalt og i eksport- markeder.
SirkTRE representerer et skifte i perspektiv – fra forbruk til gjenbruk – og fra avfall til råvare og ressurs. Dette er et viktig tiltak for å redusere samla miljøavtrykk, fra sektorer som vil ha en sentral rolle i framtidens bioøkonomi.
Forsknings- og kompetanseprosjektet circWOOD inngår i sirkTRE som en integrert del. Her skal forskningsresultater, spesielt knyttet til ressurstil- gang og materialstrømmer, kobles mot tilretteleg- ging av sirkulær vareflyt, håndtering, miljøpåvirk- ning, design og produksjon av tre i og mot relevante markeder i inn- og utland.
SirkTRE vil bidra med et klimakutt på to millioner tonn CO2 årlig innen 2030. Dette inkluderer lagringseffekten av biogent karbon i tre, som utgjør vel en tredel av klimakuttet.
Foto: Lone Ross
 Formål: Samarbeid:
Finansiering:
Kontakt: Kontakt:
sirkTRE skal bidra til økt bruk av returtre i byggeprosjekter og som råstoff
i treindustrien.
Skogeiere, treindustri, arkitekter, entreprenør, avfall- og gjenvinningsaktørerer, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA, gjennom ordningen Grønn plattform.
Avdelingsleder/forskningssjef Lone Ross. E-post: lone.ross@nibio.no, mobil: 911 97 268. Forsker Erik Larnøy. E-post: erik.larnoy@nibio.no, mobil: 922 62 657.
Divisjon for skog og utmark
  11
   11   12   13   14   15