Page 33 - Grønn Kunnskap 2021
P. 33

 Genetisk mangfold er en forutsetning for trærnes evolusjon og utvikling, og tilpasning til endret klima. Ved å ta vare på trærnes genetiske mangfold sikrer vi nødvendig tilpasning og tar vare på egenskaper som kan komme til nytte.
En ny rapport gir status for skogtrær og skogtre- genetiske ressurser i Norge. Trær er viktige for det biologiske mangfoldet til alt det som utgjør en skog. Trærne er vertskap for mange arter, og er viktige for oss mennesker i form av økosystemtjenester knyttet til rekreasjon og friluftsliv. I tillegg er mange trær en del av produksjonsskogbruket, eller de blir til juletrær eller trær i parker og hager. Robuste skoger og et tilstrekkelig genetisk mangfold i alle treslagene er derfor viktig, også fordi vi ikke vet hvilke egenska- per vi vil få bruk for i framtida.
Rapporten «State of forest genetic resources in Norway 2020» er det norske bidraget til FAO-rap- porten «State of the World´s Forest Genetic Resour- ces», og presenterer status for bevaring, bærekraftig bruk og utvikling av skogtregenetiske ressurser
i Norge.
Anbefalingene fra statusrapporten er at Norge, gjennom et helhetlig samarbeid mellom miljø- og
landbruksmyndighetene, bør arbeide aktivt med bevaring av de genetiske ressursene for flere treslag.
Det er opprettet flere bevaringsområder for skog- tregenetiske ressurser i etablerte verneområder, noe som er en god måte å utnytte den eksisterende infrastrukturen på. Siden bevaring av genressurser ikke formelt er definert som verneformål i skog- vernet, er det viktig å sikre tilrettelegging, skjøtsel og overvåking spesielt.
I dag har vi noe kunnskap om genetisk mangfold for atten av treslagene i Norge, basert på DNA-analyser eller studier av morfologi og produksjonsegenskaper. Det er kun gran vi vet mye om. Det er derfor viktig
å sikre mer kunnskap, inkludert om treslagenes betydning i økosystemet.
Foto: Ragnar Våga Pedersen
 Status for skogtrær i Norge
 Formål:
Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
En ny rapport presenterer status for bevaring, bærekraftig bruk og utvikling av skogtregenetiske ressurser i Norge.
Skogfrøverket, Miljødirektoratet, FAO
Grunnbevilgning over statsbudsjettet (LMD)
Seniorrådgiver, Norsk genressurssenter, Kjersti Bakkebø Fjellstad. E-post: kjersti.bakkebo.fjellstad@nibio.no, mobil: 905 06 661. Divisjon for kart og statistikk
 31
   31   32   33   34   35