Page 46 - Grønn Kunnskap 2021
P. 46

 Ytre Oslofjord sliter med algeoppblomstring og til dels økologisk kollaps. I media er det avrenning fra landbruket og kloakkutslipp som får skylden.
En annen betydningsfull årsak, er avrenning fra deponier med stein fra tunnelutsprengning.
Sprengstoffet som brukes for tunnel er pumpbar emulsjon hvorav brorparten består av nitrogen- forbindelsen ammoniumnitrat, og 5–15 prosent er natriumnitrat.
– Med ca. to millioner kubikkmeter tunnelstein, kan det teoretisk sett renne av mellom 42 og 128 tonn nitrogen fra et deponi. Slike store tilførsler av nitrogen er problematiske for Oslofjorden, og kan gi negative effekter i ferskvann, sier seniorforsker Roger Roseth.
I forbindelse med den pågående E16-utbyggingen, er det nå etablert et fullskala renseanlegg for å filtrere nitrogenavrenningen fra et steindeponi i Nordlands-
dalen. Filteret ble satt i drift høsten 2021, og er det første og eneste av sitt slag i Norge.
– Filteret vi har utviklet er basert på en pilotmodell jeg har i hagen min. Det inneholder grove kutterflis fra løvtrevirke blandet med grov skjellsand for å opprettholde høy pH, sier Roseth.
For å lykkes med filtreringen, er det viktig å ha tilstrekkelige mengder organisk materiale i et oksygenfritt miljø. Da vil bakteriene bruke oksygen fra nitratet for å bryte ned det organiske materialet, noe som fører til at mesteparten av nitrogenet forsvinner ut i luften som vanlig nitrogengass i stedet for å følge med avrenningen.
– Nå gjenstår det å se om dette fungerer i stor skala. Resultatene fra pilotforsøket var gode, og foreløpige resultater fra nitrogenfilteret er også lovende, sier Roseth.
Foto: Roger Roseth
 Nitrogenfilter etablert ved sprengsteindeponi
I forbindelse med utbyggingen av E16 Bjørum-Skaret, er det satt opp et pilotfilter ved et sprengsteindeponi i Nordlandsdalen. Målet er å redusere de alvorlige følgene nitrogenavrenning fra slike deponi kan ha for vannmiljø.
 Formål: Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Redusere nitrogenavrenning fra deponier med sprengstein fra tunnel. Statens vegvesen, Skanska og ViaNova
Statens vegvesen
Seniorforsker Roger Roseth. E-post: roger.roseth@nibio.no, mobil: 926 16 344. Divisjon for miljø og naturressurser
 44

   44   45   46   47   48