Page 29 - Grønn Kunnskap 2022
P. 29

  Bor du i en spiselig by?
For to hundre år siden var det vanlig med matauk i Christiania. Både ku, hest, gris og høns fikk plass i bakgårdene midt i sentrum. I vår tid har jordbruket igjen inntatt hovedstaden, om enn på en litt annen måte.
Over hele verden blir det igjen mer og mer vanlig
å dyrke mat i byene. Ofte kalles det for urbant landbruk. Et stort EU-prosjekt, Edible Cities Network, knytter initiativer i ulike byer sammen. Foregangsbyer viser veien for følgebyer. Dermed kan de både lære av hverandre og spre kunnskapen videre.
Hovedideen bak prosjektet er at urbant landbruk har mye å bidra med når verdens byer skal løse store samfunnsutfordringer. Det handler ikke bare om matauk, men også om fellesskap, integrering, arbeidstrening, naturmangfold, flomdemping og mye mer. Prosjektet skal først og fremst bidra til at den kunnskapen vi allerede har, blir tatt i bruk.
Oslo er en av foregangsbyene i prosjektet. Utvalgte tiltak og organiserte tilbud i foregangsbyene har fått status som «levende laboratorier» («Living Labs»). De har fokus på ulike samfunnsutfordringer. I Oslo står arbeidstrening og integrering sentralt.
Museene i Akershus har stilt et jorde på Linderud gård til disposisjon. Etter stor innsats fra mange aktører åpnet Linderud nærmiljøhage i 2020.
Tilbudene er mange. Man kan lære om entreprenør- skap gjennom oppstart av en markedshage. Det er også mulig å ta del i andelslandbruk. Man kan lære om alt fra birøkt, hønsehold og dyrking på tak til hydroponi og matforedling. Det arrangeres også felles måltider og salg av lokalt dyrket mat.
NIBIO leder arbeidet med å samle inn og evaluere erfaringene fra de ulike foregangsbyene ved hjelp av utvalgte indikatorer. NIBIO bidrar også til å utvikle en nettside der urbane bønder fra «spiselige byer» over hele verden kan dele kunnskap og inspirasjon med stadig nye initiativtakere.
Foto: Wendy Fjellstad
 Formål: Samarbeid:
Finansiering: Kontakt:
Dele kunnskap om urbant landbruk på tvers av landegrenser og kontinenter.
Prosjektet koordineres av Integrated Research Institute of Transformation of Human-Environment Systems ved Humboldt Universität zu Berlin. Andre norske deltaker er:
Oslo kommune (v/Bymiljøetaten), Nabolagshager AS og OsloMet (v/Arbeidsforskningsinstituttet) Prosjektet er støttet av EU-kommisjonen gjennom forsknings- og innovasjonsprogrammet Horizon 2020
Seniorforsker Sebastian Eiter. E-post: sebastian.eiter@nibio.no, telefon: 974 81 109. Divisjon for kart og statistikk
 27


   27   28   29   30   31