Page 27 - Grønn Kunnskap 2022
P. 27

 Det er ikke grunnlag for å si at avrenningen av plantevernmidlet glyfosat til overflatevann vil forårsake negative miljøeffekter i Norge. Det viser resultat fra overvåking og forsøk med glyfosat ved NIBIO.
Potensielle negative miljøkonsekvenser fra utbredt bruk av glyfosat har vært diskutert i senere år. Nå vurderer EU om ugrasmidlet skal utfases.
En ny rapport fra NIBIO belyser sammenhenger mellom miljøkonsentrasjoner av glyfosat i nedbørfelt og faktorer som påvirker konsentrasjonene, som værforhold, drifts- og sprøytepraksis. Studien er fokusert på to nedbørfelt i det nasjonale overvåkings- programmet JOVA i periodene 1997–2000/2001 og 2016–2018, hvor kornproduksjon dominerer og det årlig er brukt glyfosat i ugrasbekjempingen,
– Gjennom JOVA har vi nå over 25 år med data fra felt. Det betyr at vi har datagrunnlag for å kunne si noe om nivåene over lange tidsperioder, sier Marianne Stenrød, avdelingsleder ved NIBIO.
– Det vi så var at det ikke var høye konsentrasjoner
å snakke om i vannmiljøet, men lave konsentrasjoner som antas å ikke ha noen negative effekter i miljøet, sier Stenrød.
Hun forteller at skjebne og transport av glyfosat
i miljøet også er undersøkt i flere forskningsprosjek- ter de seneste årene.
Hovedfunnene er at glyfosat har lenger persistens i norsk miljø enn tidligere antatt og at stoffet blir funnet i de fleste vannprøver som blir analysert
i jordbruksområder hvor det er jevnlig bruk av midlet på større areal. Men også disse påviste konsentrasjonene er i hovedsak lave.
Mer kontrollerte forsøk med avrenning og utlekking av glyfosat fra ulike korndyrkingspraksiser er gjennomført ved Kjelle videregående skole i perioden 2014–2018.
Men også her er altså nivåene lave sett i forhold til giftigheten av plantevernmidlet i vannmiljø.
– Dagens praksis utgjør derfor ikke en fare for vannmiljøet, konkluderer Stenrød.
Foto: Oskar Puschmann
 Lav konsentrasjon glyfosat i norsk vannmiljø
 Formål: Forståelse og kunnskap om hvilke faktorer som påvirker funnkonsentrasjoner av glyfosat i vannmiljøet for å kunne gi anbefalinger for en bærekraftig jordbruksdrift.
Kontakt: Avdelingsleder/forskningssjef Marianne Stenrød. E-post: marianne.stenrod@nibio.no, telefon: 482 97 607.
Divisjon for bioteknologi og plantehelse
 25
   25   26   27   28   29