Page 26 - Grønn Kunnskap 2022
P. 26

 Vil restaurere truede naturtyper
Mange naturtyper i kulturlandskapet har høyt biologisk mangfold og er viktige for verdens matproduksjon. Nå er flere slike semi-naturlige naturtyper truet over store deler av Europa, og NIBIO skal finne nye løsninger for restaurering.
Semi-naturlige naturtyper har blitt formet gjennom ekstensiv skjøtsel som slått, beiting og lyngbrenning. Vi har nå mistet så mye av disse artsrike naturtypene at det ikke lenger er nok å ta vare på de arealene som er igjen. Nå må ødeleggelsene reverseres og arealene restaureres.
Økologisk restaurering betyr å gjenskape et økosys- tem som har blitt endret, skadet eller ødelagt, og
å hjelpe det tilbake til sin opprinnelige tilstand. Å gjenopprette et helt økosystem er svært komplisert og omfatter mer enn bare tilbakeføring av planter. Gjennom riktig skjøtsel mener likevel forskerne at naturtypen kan få en ny sjanse.
I prosjektet RESTORE utvikler forskerne verktøy som vurderer potensialet for og effekten av restaure- ring av utvalgte naturtyper som semi-naturlig eng, semi-naturlig myr og kystlynghei.
– Vi vil skreddersy tiltak for hvert område for å hente den ønskede naturtypen tilbake, sier prosjektleder Line Johansen.
Det kan for eksempel være å gjenskape kystlynghei
i en vindmøllepark. Det er en omfattende restaure- ring hvor det kan være aktuelt å endre på jordsmon- net og å så inn ulike frøtyper. Andre steder kan utfordringen være gjengroing, og et aktuelt tiltak vil være å fjerne skog.
Forskerne skal finne graden av hvor ødelagt en naturtype kan være og likevel kunne hentes tilbake. Hypotesen er at potensialet for restaurering er stort. Selv sterkt degraderte områder kan få tilbake sitt opprinnelige økosystem. Men det avhenger av at restaureringen følges opp med tradisjonell skjøtsel.
– Målet er at verktøyet skal kunne brukes av alle som vil bidra til restaurering av semi-naturlig natur, sier Johansen.
Foto: Line Johansen
 Formål: Samarbeid:
Finansiering: Kontakt:
I prosjektet RESTORE skal forskerne utvikle verktøy som vurderer potensialet for restaurering av utvalgte naturtyper, samt vurdere effekten av restaureringen.
Møreforsking, Ruralis, NTNU, Multiconsult, Miljødirektoratet, SNO, Statsforvalteren i Trøndelag og University of Tartu
Norges Forskningsråd
Forsker Line Johansen. E-post: line.johansen@nibio.no, telefon: 908 47 904. Divisjon for matproduksjon og samfunn
 24
   24   25   26   27   28