Page 25 - Grønn Kunnskap 2022
P. 25

 Hvis du er lønnsmottaker, er det ikke vanskelig å vite hva du tjener. Hvis du er bonde, er ikke «lønna» like enkel å regne ut. Hvordan blir det da når bondeinntekt skal sammenliknes med lønnsinntekt?
Det var dette det såkalte «Inntektsberegningsutval- get», eller Grytten-utvalget, skulle prøve å finne ut av. Ola Honningdal Grytten ledet utvalget. I begyn- nelsen av oktober la utvalget fram rapporten
sin: NOU 2022:14 «Inntektsmåling i jordbruket», eller «Grytten-rapporten».
Utvalget ble satt ned på bakgrunn av at Storting og Regjering ønsker økt matproduksjon i en tid med både politisk uro og ustabilt klima. Da må vi ha bønder med en inntekt som gjør at de kan, og vil, fortsette i yrket sitt.
Å regne ut en gjennomsnittsinntekt for norske bønder har vist seg å være lettere sagt enn gjort. For det finnes et stort mangfold blant Norges drøyt
38 000 bønder.
Grytten-rapporten viser at nær halvparten av norske bønder får mindre enn 10 prosent av den totale inntekten sin fra jordbruk. En tredjedel har negativ eller ingen inntekt fra gårdsdrifta. Bare en fjerdedel
av norske bønder får mer enn halvparten av sin inntekt fra jordbruk.
Vestlandsbonden tjener betydelig mindre enn Østlandsbonden. Ser man på ulike produksjoner, kommer større produsenter av hagebruksvekster godt ut, mens mange av dem som driver med sau, ammekyr og korn har lav inntekt.
Lars Johan Rustad leder NIBIOs avdeling for landbruksøkonomi. Han har vært med i utvalgets sekretariat. Han har også vært bindeledd mellom utvalget og NIBIOs ekspertise på landbruksøkonomi.
Rustad forteller at utvalget foreslår en modell for inntektsberegning som de kaller for Hybridmodellen. Ifølge denne modellen er gjennomsnittsinntekten for den beste to-tredjedelen av norske bønder 518 000 kroner. Den endelige avgjørelsen om hvordan bondens inntekt skal måles, tas av Stortinget etter en høringsperiode.
Foto: Ragnar Våga Pedersen
 Ingen vet hva bonden tjener
 Formål: Utregning av bondens inntekt som grunnlag for sammenlikning med lønnsinntekt i andre grupper i samfunnet.
Kontakt: Avdelingsleder Lars Johan Rustad. E-post: lars-johan.rustad@nibio.no, telefon: 911 27 954. Divisjon for kart og statistikk
 23   23   24   25   26   27