Page 23 - Grønn Kunnskap 2022
P. 23

 Foto: Lars Sandved Dalen
Klimarådgiving som virkemiddel i jordbruket
Klimarådgivning er innført for å gjøre klimarelevant kunnskap tilgjengelig for norske bønder. Pilotordningen skal samtidig motivere til å gjennomføre klimatiltak. Men hvordan oppfattes egentlig rådgivingen av gårdbrukerne?
 På initiativ fra partene i jordbruksoppgjøret har Norsk Landbruksrådgiving NLR og Tine utviklet et eget tilbud om klimarådgivning rettet mot bønder. De har også utdannet klimarådgivere over hele landet. Tanken bak pilotordningen som varer frem til 2024, er at det skal være mulig for norske bønder
å søke miljøtilskudd på bakgrunn av å ha mottatt klimarådgivning og tiltaksplan fra godkjent rådgiver.
Men et spørsmål er: Hvor bredt vil denne tjenesten nå ut i praksis, slik den foreligger nå?
Prosjektet Klimarådgivning som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket har som mål å gi innspill til et mest mulig treffsikkert klimarådgivningstilbud som når ut til flest mulig. Noe av det prosjektet vil avdekke, er hvilke bønder som benytter seg av rådgivingen, og hva som er deres motivasjon for
å søke klimaråd og iverksette klimatiltak på eget bruk. Rådgivernes strategier for en vellykket klimarådgivning skal også undersøkes.
– Med tanke på klimaproblematikkens akutte karakter, er det nødvendig med en snarlig under- søkelse av hvordan klimarådgivningen mottas og benyttes av norske bønder, sier prosjektleder Kamilla Skaalsveen.
Ved å koordinere denne innsatsen med relevante prosjekter og aktører, for eksempel Klimasmart landbruk, er håpet å kunne bidra til å optimalisere klimarådgivningen som et omstillingsrettet virke- middel i jordbruket.
Resultatene fra prosjektet vil bidra til økt forståelse for hvilke grep som kan gjennomføres for å øke nedslagsfeltet til arbeidet med klimarådgivning og klimaplaner. Dette vil gi økt kunnskap om jordbru- kets klimautfordringer, og vil være nyttig i henhold til revideringen av pilotordningen i 2024.
 Formål: Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Revidering av pilotordningen klimarådgiving som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket. Ruralis
Landbruksdirektoratet
Forsker Kamilla Skaalsveen. E-post: kamilla.skaalsveen@nibio.no, telefon: 988 22 515. Divisjon for miljø og naturressurser
 21


   21   22   23   24   25