Page 35 - Grønn Kunnskap 2022
P. 35

 Foto: Anne-Grete Buseth Blankenberg
Skal finne Europas beste vannmiljøtiltak
Hvilke miljøtiltak er best egnet for å holde på vann og næringsstoffer i små jordbruksdominerte nedbørfelt? Og hvordan kan tiltakene kombineres slik at de blir mer kostnadseffektive der de settes inn? Dette er europeiske forskere i gang med å finne ut.
 – For å nå de store målene på globalt nivå, må vi finne gode og effektive løsninger lokalt.
Det sier seniorforsker Attila Nemes som leder EU-prosjektet OPTAIN fra NIBIOs side. Her samarbeider europeiske forskere med bønder og rådgivere om å identifisere og videreutvikle natur- baserte og stedstilpassede miljøtiltak for 14 små nedbørsfelt i en rekke land. Ett av disse er Kråk- stadelva i Norge.
Med bruk av simulerte modeller undersøker forsk- erne hvor i nedbørfeltene det er best at tiltakene settes inn, og hvordan flere miljøtiltak i kombinasjon virker sammen. De undersøker også hvilke tiltak som har størst effekt og har størst sannsynlighet for å bli iverksatt med tanke på bøndenes behov.
– Jordforhold, type produksjon og – ikke minst – landets lover, regler og økonomiske støtteordninger har også betydning for hvordan landbruket drives, sier Nemes.
Alt dette må forskerne ta høyde for i sitt arbeide. Det holder ikke å bare peke på et problem og foreslå tiltak for å bøte på det. Skal de oppnå gode resulta- ter, også for fremtiden, er det viktig at forskerne er
i dialog med de som er aktive i området.
Det er ikke bare-bare å finne løsninger som skal ha effekt i land og områder med vidt forskjellige forutsetninger.
– Vi håper likevel at vi oppnår økt forståelse for sammenhengene mellom landbruk, ulike karakteris- tikker ved et landskap og helt spesifikke miljøtiltak, sier Nemes.
Forhåpentligvis vil det bli enklere for ulike land- bruksaktører å foreta velinformerte valg i fremtiden. Dette inkluderer innføringen av gode insentiv- systemer for bøndene der dette ikke allerede finnes.
 Formål: Samarbeid:
Finansiering: Kontakt:
Finne frem til Europas beste vannmiljøtiltak for små jordbruksdominerte nedbørfelt, enten alene eller i kombinasjon.
OPTAIN pågår til 2025 og er koordinert av UFZ Helmholtz Centre i Tyskland. De norske partnerne er NIBIO og NIVA
EU Horizon 2020
Seniorforsker Attila Nemes. E-post: attila.nemes@nibio.no, telefon: 920 10 865. Divisjon for miljø og naturressurser
 33
   33   34   35   36   37