Page 25 - Grønn Kunnskap 2023
P. 25

 Jørn Storholt, senioringeniør i NIBIO, har vært sentral i utviklingen og innføringen av AR5web
i norske kommuner. Webklienten AR5web ble tilgjengelig for alle kommuner våren 2022. Til nå har 274 kommuner gjennomført obligatorisk innførings­ kurs og 216 kommuner har tatt webklienten i bruk.
– Vi har kommet nærmere målet om å korte ned avstanden mellom kart og terreng, sier Storholt.
AR5web er en liten brikke i et omfattende norsk kartsamarbeid som server norsk forvaltning. De mest detaljerte kartdataene forvaltes i Felles kartdatabase (FKB). Her inngår også AR5, eller arealressurskart 1:5000, som inneholder informa­ sjon om Norges jord­ og skogressurser, samt annet ubebygd areal under tregrensa.
Kartdata fra FKB er en forutsetning for kommunal og regional arealplanlegging. God saksbehandling forutsetter at kartene som blir brukt, gjenspeiler
virkeligheten best mulig. Da må kartdatabasen være oppdatert. NIBIO har fagansvar for AR5 og samar­ beider med kommunene for å holde datasettet oppdatert. Det er her AR5web kommer inn.
– AR5web gjør det mye enklere for kommunene
å registrere arealendringer i AR5, forteller Storholt.
– Før måtte alle arealendringer legges inn ved hjelp av avansert programvare. Nå kan ansatte uten slik kompetanse legge inn endringene direkte i AR5­ originalen i FKB. Dagen etter blir endringene synlige for alle, for eksempel i kartinnsynsløsningene til NIBIO, Gårdskart og Kilden.
I 2023 ble webklienten oppdatert for å håndtere ny produktspesifikasjon av AR5, forkortet til FKB­AR5 5.0. Selv om webklienten er enkel å bruke, er den utviklet ved hjelp av avansert programmering som har fått internasjonal oppmerksomhet.
Foto: Hege Ulfeng
 Brukervennlig webklient for kartoppdatering
AR5web har gjort det superenkelt å registrere arealendringer i kartet over Norges skog­ og jordbruksarealer. Brukerne melder om at klienten er enkel å bruke og at dette reduserer risikoen for feilregistrering.
 Formål:
Finansiering: Kontakt:
Webklient for oppdatering av AR5 gjør det enklere og raskere for kommunene å ajourføre AR5. Dette gjør at arealressurskartet stemmer enda bedre med terrenget enn tidligere.
NIBIOs grunnbevilgning
Senioringeniør Jørn Storholt. E-post: jorn.petter.storholt@nibio.no, telefon: 902 33 524. Divisjon for kart og statistikk
 23
   23   24   25   26   27