Page 28 - Grønn Kunnskap 2023
P. 28

 Foto: Siri Elise Dybdal
Verktøy forutser utlekking av plantevernmidler
Plantevernmidler som sprøytes på åkeren kan komme på avveie og få negative konsekvenser for vann og miljø. Nå skal nye tabeller hjelpe bøndene med å forutse sannsynligheten for utlekking av plantevernmidler i jord.
 Kjemiske plantevernmidler som sprøytes på åkeren kan komme på avveie og bli transportert vekk fra området ved overflateavrenning eller ved utlekking nedover i jorda. Undersøkelser viser en rekke funn av slike midler, både i overflatevann og grunnvann
i norske landbruksområder. Dette bidrar til foruren­ sing av jord og vann.
  – Vi har samlet inn betydelige mengder data på klima, jordsmonn og kulturutvikling for potet/ nypotet og korn (høst­ og vårkorn) i de fire store landbruksregionene i Norge, samt data på alle godkjente plantevernmidler i disse kulturene. Samlet danner dette basis for modellsimuleringer som gir indikasjon på om et plantevernmiddel kan lekke til grunnvann og i så fall i hvilken konsentrasjon, sier Roger Holten, forsker og leder for prosjektet.
 Veien plantevernmidlene tar avhenger blant annet av vær, jordsmonn og midlenes kjemiske egenskaper. Bonden har imidlertid få verktøy for å vurdere sannsynligheten for slik forurensing på egen gård.
 På oppdrag av Landbruksdirektoratet har NIBIO i et treårig prosjekt utviklet tabeller som viser sannsyn­ lighet for utlekking av et plantevernmiddel sprøytet i korn og potet under gitte jord­ og klimaforhold. Målet er at bonden ved hjelp av tabellene kan finne det mest miljøvennlige alternativet blant de aktuelle plantevernmidlene.
 Resultatene er oppsummert i tabeller som viser plantevernmiddelkonsentrasjonene ned til to meters dybde i alle jordtyper for dyrking av korn og potet.
   Formål:
Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Utvikle tabeller som viser sannsynlighet for utlekking av et plantevernmiddel sprøytet i korn og potet under gitte jord- og klimaforhold.
Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet over Handlingsplanen for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2021–2025)
Avdelingsleder/forskningssjef Roger Holten. E-post: roger.holten@nibio.no, telefon: 915 92 762. Divisjon for bioteknologi og plantehelse
 26
Tabellene vil bli oppdatert årlig og i løpet av 2023 vil det bli laget tilsvarende tabeller for flere av de viktige jordbrukskulturene i Norge.

   26   27   28   29   30