Page 30 - Grønn Kunnskap 2023
P. 30

 Foto: Lars Sandved Dalen
Helhetlig tilnærming til arktisk klimaregnskap
Nordnorske bønder blir møtt med motstridende nasjonale mål for utslippskutt og økt matproduksjon. I prosjektet «Arktisk klimaregnskap» foreslår forskerne en mer helhetlig tilnærming til jordbrukets klimaarbeid i nord.
 De naturlige vekstforholdene i Nord­Norge kan føre til høyere utslipp av klimagasser fra jordbruk. Hovedvekt på drøvtyggerproduksjon, spredte arealer, lavere avlingspotensial og mye dyrka myr er viktige årsaker.
NLR­rådgiver Are Johansen jobber blant annet med klimarådgivning til nordnorske bønder. Han erfarer at mange av bøndene i Nord­Norge opplever klimafokuset som demotiverende på grunn av mye negativ omtale og få muligheter til å gjøre endringer. Bøndenes tilbakemeldinger førte til at NLR­råd­ giveren kontaktet NIBIO i 2020. Slik oppstod forprosjektet «Arktisk klimaregnskap».
Prosjektet tar utgangspunkt i de nasjonale føringene om at jordbruket i Nord­Norge skal opprettholdes og styrkes, samtidig som det skal kuttes i klimagass­ utslipp. Forsker Dorothee Kolberg har vært prosjekt­ leder for «Arktisk klimaregnskap» hos NIBIO.
– Vi har blant annet sett på hvordan driftsforholdene i nord kan bli bedre hensyntatt i beregninger av klimagassutslipp ved å ta i bruk arealdata fra vegetasjons­ og jordkartlegging. Mye av det vi beskriver i prosjektet har stor overføringsverdi til andre deler av landet også, forklarer hun.
Prosjektet foreslår å bruke en totrinns­modell
i klimaarbeidet. Trinn én retter søkelyset mot hvilke produksjoner det er mulig å satse på i lys av nasjo­ nale behov og målsetninger. Deretter defineres et mulighetsrom for hvert enkelt gårdsbruk som utgangspunkt for planleggingen av en mer klima­ vennlig produksjon.
– På et gårdsbruk egnet for drøvtyggerproduksjon med mye myrjord, vil det være færre muligheter for å redusere utslipp. Andre gårdsbruk kan ha mulighet for å gjøre mer, forklarer Kolberg.
 Formål:
Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Arealdata fra jordsmonnkartlegging og vegetasjonskartlegging kan være med på å gi en mer helhetlig tilnærming til jordbrukets klimaarbeid i Nord Norge. Dette er bl.a. nyttig for landbruksrådgivningens klimarådgivning til bønder.
Norsk Landbruksrådgiving NLR Nord-Norge
Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Nordland fylkeskommune
Forsker Dorothee Kolberg. E-post: dorothee.kolberg@nibio.no, telefon: 951 87 344. Divisjon for kart og statistikk
 28

   28   29   30   31   32