Page 34 - Grønn Kunnskap 2023
P. 34

 Foto: Trond Knapp Haraldsen
Nye jordblandinger med lavere karbonavtrykk
Forskere og næringsliv har samarbeidet om å utvikle sirkulære jordblandinger basert på kortreist avfall fra bygg og anlegg. De nye jordblandingene er designet for grønne tak og som anleggsjord til grøntanlegg. Egenskapene er på nivå med kommersielle løsninger.
 I prosjektet «Sirkulære jordblandinger» har NIBIO samarbeidet med Asplan Viak og Høgskulen for grønn utvikling. NIBIO har bidratt med kompetanse på jord og vegetasjon, samt materialvurderinger, design og testing av jordblandinger.
Jord med teglstein, kompost og biokull
I prosjektet er det utviklet to sirkulære jordblandin­ ger til bruk på tak, og to til bruk i grøntanlegg. Blandingene er forskjellige, men baserer seg blant annet på komponenter som stedlige overskuddsmas­ ser fra anlegg, ulike steinmel, komposter, knust tegl og biokull.
– En helt sentral del av prosjektet har vært å redu­ sere klimautslippene ved produksjonen av jorda, forteller NIBIO­forsker Hans Martin Hanslin.
– Beregninger i prosjektet viste tydelig at innblan­ ding av biokull og redusert transport var viktig for å oppnå dette.
Årlig blir det revet over 20 000 bygg i Norge, og
i 2021 sto bygg­ og anleggsindustrien for 25 prosent av alt avfall her i landet. Økt gjenbruk lokalt vil redusere karbonavtrykket i bygg og anleggsbransjen.
Testet ut i seks måneder
Blandingene har blitt grundig testet i seks måneder, men det gjenstår storskala utprøving.
– Vi er godt fornøyde med å ha funnet fram til jordblandinger som ser ut til å fungere godt for den ønskede vegetasjonen og som tilfredsstiller krav til fysiske og kjemiske egenskaper både til tak og landskap, forteller Hanslin.
Hovedutfordringen er å finne gjenbruksmaterialer som enten direkte, eller etter raffinering, tilfredsstil­ ler lovgivingen og samtidig bidrar til gode vekstfor­ hold. Høy pH i materialene har vært særlig krevende å løse.
 Formål: Finansiering:
Kontakt:
Utvikle sirkulære jordblandinger med lavt karbonavtrykk.
Grønt Fond i Klima- og miljødepartementet (KMD) forvaltet av Statsbygg.
Forsker Hans Martin Hanslin. E-post: hans.martin.hanslin@nibio.no, telefon: 404 75 239. Divisjon for miljø og naturressurser
 32   32   33   34   35   36