Page 48 - Grønn Kunnskap 2023
P. 48

  Varmere vær gir flere varmekjære trær
Hva gjør trærne når klimaet endres og det blir varmere vær? Trærnes tetratermkrav gir oss svaret.
Trær er prisgitt de lokale forholdene der de vokser opp. De trenger sol og varme for å spire og gro, og sommertemperaturen påvirker hvor langt nord og hvor høyt til fjells de kan vokse. Noen treslag, slik som dvergbjørka, er imidlertid ikke så kresne når det gjelder temperatur. Selv der det er kjølig gjennom hele sommeren finnes det dvergbjørk. Så lenge tetratermen – middeltemperaturen i juni, juli, august og september – er over 4,3 grader vokser dvergbjørka villig vekk.
Dvergbjørka har lavest tetratermkrav av alle de norske treslagene. Mer varmekjære treslag som alm, ask, bøk, eik, hassel, lind, lønn og svartor, stiller imidlertid høyere krav til varmekomfort – de krever høyere sommertemperaturer. Og nettopp det høye varmekravet er årsaken til at arter som ask, eik og bøk bare finnes i visse områder sør i landet.
Men hva skjer om temperaturen stiger og tetra­ termen øker?
Økt temperatur de siste tretti årene gjør at de ulike treslagene har kunnet vokse lengre inn i landet og høyere til fjells enn tidligere.
Når skogeierne skal planlegge for fremtidens skog, trengs det derfor kunnskap om hvordan temperatur­ endringene påvirker trærnes vekst og utvikling. Treet vi velger å plante i dag – om det så er gran, furu, bjørk, svartor eller bøk – skal vokse og trives i et helt annet klima enn i dag.
Klimaforskere ved NVE og NIBIO har derfor fremstilt kart som viser endringer i tetraterm de siste 60 årene. Arbeidet med kartene ble igangsatt etter at de ble etterspurt i et interessegruppemøte om databehov i landbruket. Endringer i tetraterm er relevant for skogbruket – varmekjære trær som bøk vil for eksempel kunne trekke lengre inn i landet om andre forutsetninger også er til stede.
Foto: John Yngvar Larsson
 Formål:
Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Utarbeide kart som viser endringer i temperatur i vekstsesongen som grunnlag for valg av fremtidige treslag.
NVE
Norges forskningsråd
Forsker Stephanie Eisner. Epost: stephanie.eisner@nibio.no, telefon: 904 13 678. Divisjon for skog og utmark
 46


   46   47   48   49   50