Page 46 - Grønn Kunnskap 2023
P. 46

  Samarbeider om å redde kaspisk selart
Forurensning, ulovlig jakt, global oppvarming og sykdom truer kaspiselen i Det kaspiske hav. Nå hjelper genetikkforskere fra NIBIO til med å redde den rødlistede arten.
Kaspiselen lever kun i Det kaspiske hav, verdens største innlandshav mellom Europa og Asia.
I århundrer har den blitt jaktet, og siden årtusen­ skiftet har bestanden gått ned fra rundt en million individer til litt over 70.000.
I 2018 ble kaspiselen rødlistet etter initiativ fra the Caspian Seal Research and Rehabilitation Center (CSRRC) i Kasakhastan. Likevel fortsetter den ulovlige jakten. Selens eksistens trues også av oljesøl og annen forurensning, sykdom og klimaendringer.
Tommi Nyman er ekspert på genetisk variasjon.
Han har blant annet jobbet med den sjeldne Saimaa­ ringselen som kun finnes i den finske innsjøen Saimaa. Nymans studier viser at det er lite genetisk variasjon i Saimaa­selbestanden, noe som tilsier mye innavl.
Nå skal Nyman finne ut om innavl er en trussel for kaspiselen.
– Genetisk variasjon er viktig for overlevelsen til truede arter. En synkende bestand kombinert med økt isolasjon kan gi redusert tilpasningsevne, sier han.
Nyman utfører genetiske analyser også på sel­ parasitter, det vil si lus, som kun overføres mellom selindividene gjennom tett kontakt. Hvis lusepar funnet på selene har lik genetisk oppbygging, betyr det at lusene og vertene deres mest sannsynlig parrer seg kun med hverandre og ikke på tvers av del­ bestander.
Aselle Tasmagambetova, grunnlegger av CSRRC, sier at NIBIOs analyser på selparasitter kan bidra med verdifull informasjon om kaspiselens opphav, helse og livssyklus.
– I dag er det få enhetlige regler i landene rundt Kaspihavet for å beskytte kaspiselen. Forskningen kan danne grunnlag for felles retningslinjer og tiltak slik at selbestanden består og etter hvert øker
i størrelse, sier hun.
Foto: Tommi Nyman
 Formål:
Samarbeid: Kontakt:
Genetiske analyser av truede selarter og parasittene deres for å avdekke grad av innavl og bevegelsesmønster.
Rare Pinniped Conservation Network (RAPCON)
Forsker Tommi Nyman. E-post: tommi.nyman@nibio.no, telefon: 902 84 254. Divisjon for miljø og naturressurser
 44   44   45   46   47   48