Page 45 - Grønn Kunnskap 2023
P. 45

 Foto: Siri Elise Dybdal
Hvordan kan forventningene til skogen møtes?
Skoger står ovenfor motstridende sosiale, økonomiske og økologiske krav. Nå har forskere brukt optimalisering for å identifisere de beste skogforvaltningsregimene.
 Skoger er avgjørende for naturmangfold, økonomisk vekst og økosystemtjenester som karbonlagring. Mangel på koordinasjon av retningslinjer nasjonalt og i EU skaper imidlertid utfordringer. I prosjektet MultiForest har forskere hatt som mål å finne den beste kombinasjonen av skogforvaltningsregimer
i Sverige, Finland, Norge og Tyskland.
– Retningslinjer for skog i ulike land vektlegger ofte motstridende samfunnsbehov og utvikles uten tilstrekkelig koordinering. Dette skaper avvik
i design og gjennomføring, og kan true skogøkosys­ temenes bærekraft, sier seniorforsker Clara Antón Fernández fra NIBIO.
For å finne ideelle skogforvaltningsregimer brukte forskerne matematisk optimalisering og simulerin­ ger for å balansere mål og begrensninger i retnings­ linjene i hvert land. Marta Vargarechea, forsker ved NIBIO, forklarer at de har utviklet nye tilnærminger
til å vurdere avvik. Slik kan de evaluere hvor stor avstand det er mellom dagens retningslinjer og et estimert maksimalnivå av multifunksjonalitet.
Resultatene viste at Norge kan imøtekomme etterspørselen etter tømmer frem til 2093, men leveransen av økosystemtjenester vil i stor grad bli påvirket av nasjonale mål. Bioøkonomi­ og nasjonale skogpolitiske mål resulterte i lignende skogforvalt­ ningsprogrammer. Retningslinjer for naturmangfold førte derimot til økt bruk av vernede områder og lukkede hogster. Økningen av vernede områder vil imidlertid kunne utlignes av større hogst andre steder.
Økt hogst har potensiale som klimatiltak i Norge, men påvirker andre økosystemtjenester og natur­ mangfold. Derfor bør ikke skogens rolle i klimatiltak overvurderes.
 Formål: Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Å finne den beste kombinasjonen av skogforvaltningsregimer i Sverige, Finland, Norge og Tyskland. Flere europeiske institusjoner
Horizon 2020
Seniorforsker Clara Antón Fernández. E-post: clara.anton.fernandez@nibio.no, telefon: 482 15 794. Divisjon for skog og utmark
 43


   43   44   45   46   47