Page 43 - Grønn Kunnskap 2023
P. 43

  Mer røtter gir mer bærekraftig jordbruk
Når vi dyrker planter for å produsere mat, omdannes en del av karbonet i jorda til klimagassen karbondioksid. Nå ser forskerne på hva som må til for at mer av karbonet blir værende i jorda.
I lang tid har foredling av planter tatt sikte på å gi størst mulige avlinger. Samtidig har mye av røttene blitt avlet bort fordi plantene ikke trenger så mye av dem når de får servert næringen sin fra kunstgjødsel. Nå viser det seg at mindre rotsystemer kan ha negative følger for klimaet.
Allerede i 2005 fastslo en gruppe forskere at karbon fra røtter blir værende i jorda dobbelt så lenge som karbon fra planteskudd.
– I arbeidet så vi på en hel rekke forsøk som hadde sammenlignet røttenes og skuddenes evne til å lagre karbon i jord, sier Daniel Rasse.
– Vi fant at karbon som stammer fra røtter, i gjen­ nomsnitt blir værende i jorda mer enn dobbelt så lenge som karbon som stammer fra skudd.
Det er flere grunner til at det er slik. Røtter brytes ned saktere på grunn av stoffer som er motstands­
dyktige mot nedbrytning. I tillegg fester rotmateria­ let seg bedre til mineralpartikler i jorda, noe som beskytter mot mikrobiell nedbrytning.
NIBIO har flere forskningsprosjekter gående som undersøker størrelsen på rotsystemene til åkervek­ ster, og hvordan dette påvirker karbonbinding
i norsk jordbruksjord. Ett av disse er det europeiske prosjektet MaxRoot C der NIBIO undersøker rotsystemene til 13 hvetesorter.
– Vårt felt er det nordligste i prosjektet. Vi under­ søker hvor store og dype rotsystemer hvetesortene har, og hvor godt sortene er tilpasset norske forhold. Hensikten er å finne sorter som har større rot­ systemer uten at det går ut over den overjordiske avlingen, sier Teresa Gómez de la Bárcena.
Mer kunnskap om rotsystemers evne til karbonlag­ ring i jorda er et viktig bidrag til et mer klimasmart norsk jordbruk.
Foto: Siri Svendgård-Stokke
 Formål: Undersøke hvordan rotsystemene til åkervekster og fangvekster påvirker karbonbinding og karbontilførsel i norsk jordbruksjord.
Kontakt: Avdelingsleder/forskningssjef Daniel Rasse. E-post: daniel.rasse@nibio.no, telefon: 922 63 608. Divisjon for miljø og naturressurser
 41   41   42   43   44   45