Page 23 - Hjerne Det! 3-2023
P. 23

form ering?
 ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX
opp. Pr. juni 2023 var Helseplattfor- men beregnet å koste 4,628 milliarder 2023-kroner, etter at styret i Helse Midt-Norge besluttet å bruke en halv milliard av usikkerhetsavsetningene. Nå gjenstår bare 78 ubrukte millioner på den såkalte P85-rammen. Det er vel ingen som kan se for seg at de kommer i havn innenfor denne rammen. Usikkerheten vedrørende totalkostnaden er med rette stor, da flere leveranser er utestående ifølge evalueringsrapporten.
Infrastruktur
Personlig har jeg store problemer med å akseptere at det er en fornuftig organisering på Helseplattformens eierskap. I mitt hode er dette infra- struktur av nasjonal betydning på samme måte som våre riks- og europaveier, og burde vært en del
av Norsk helsenetts ansvarsområde. Et lite land som Norge bør ha et
system som er felles og som er et statlig ansvar. Vi har et offentlig helsevesen og folketrygd, og da er det merkelig at ikke vi skal ha et tilsvaren- de system som NAV hvor hver enkelt har «Min side», uavhengig av hvor
de er bosatt. Ansvaret for systemet bør derfor ikke legges til et fellesskap av kommuner og helseforetak.
Funksjonelle krav
Når et så komplisert system skal anskaffes, er det nødvendig å ikke
gå i for stor detalj når det gjelder
det tekniske i kravspesifikasjonen. Den må i størst mulig grad være basert på funksjonelle krav. Jeg er overbevist om at det også for Helseplattformen er satt gode funksjonelle krav som leverandøren skal levere på, og som
de tydeligvis nå sliter med å få til å fungere. Jeg er derfor trygg på at det er et stort trykk for å få systemet til å fungere etter hensikten, og kan ikke se
at det er hensiktsmessig å skulle kreve at kontrakten med leverandøren heves og at man skal begynne fra begynnel- sen med noen andre. Foreløpig er ikke Helseplattformen på nivå med helikopteranskaffelsen NH-90, og jeg håper at det ikke blir så ille at man kaster kortene og begynner på nytt.
Brukervennlighet
Som ingeniør med utdannelse
innenfor automatisering og regu- leringsteknikk, har jeg en viss innsikt i krav til brukervennlighet. Jeg har også
i min tidligere karriere i Sjøforsvaret
vært i undersøkelseskommisjon etter havari, og lært litt om hvordan dårlig
lagde systemer også kan skape store problemer for brukerne og som i
verste fall ender opp med å kjøre på
land. Tilbakemeldingene fra brukerne
har vært tydelige og mange, og jeg har
stor forståelse for at et nytt system ' også krever stor innsats fra brukerne
 HJERNE DET " 3/2023 23 
 tt t

   21   22   23   24   25