Page 22 - Hjerne Det! 3-2023
P. 22

HELSEPLATTFORMEN: Helvetesplatt eller nødvendig invest
I ROLF J. LEDAL J
Alle offentlige IT-prosjekter har vel fått sin dose med oppmerksomhet og kritikk, mer eller mindre velfortjent.
vennlig plattform, primært på smarttelefon, for å kunne se egen journal, prøvesvar, fornye resepter
og ha dialog med egne behandlere. Som en del av Helseplattformen er også HelsaMi som app en digital inngang til helse- og omsorgstjenester. Innbyggerportalen som det gjerne omtales som har også en sikker video- konsultasjonstjeneste og mulighet
for å dele tilgang med pårørende. Har man f.eks. en dement forelder så kan også pårørende til denne gis tilgang slik at de kan følge med på behandling og ivareta pasientens interesser som eventuelle verger.
Milliardsluk
Et så omfattende system vil nødven- digvis koste mye penger. Sånn er
det bare når man skal ha så mange forskjellige brukere på de forskjellige nivåene innenfor helse- og omsorgs- tjenestene. Så langt virker det som at pengene ikke strekker til og at det blir behov for langt større bevilgninger for å komme i mål. Boston Consulting Group har for få dager siden levert sin eksterne evaluering av innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital, og deres rapport viser at
det er stort potensial for forbedring innenfor mange områder. Styret i Helse Midt-Norge RHF har hatt rapporten opp til behandling, og har gjort tydelige vedtak som hovedeier i Helseplattformen AS med 60 prosent. Resten av aksjene eies av kommunene i regionen, med Trondheim kommune som største eier blant kommunene. Behovet for en sterkere styring er nok åpenbart for mange, og spesielt de som er eiere og skal betale for systemet.
Nå er praktisk talt alle pengene brukt
Helseplattformen som er under utrulling i Midt-Norge er intet unntak, og i sommer har vi sett
at det har vært mange hendelser som har ført til forsinket behandling og andre episoder som alle helst skulle ha vært foruten. Fra et pasientper- spektiv er det vanskelig å sitte stille og se på milliardene som går med
og alle de årsverkene som skal lønnes for å få dette på plass, sett opp mot den manglende viljen til å finansiere behandling som vi gjerne skulle ha tatt i bruk i Norge. Pengene kommer fra den samme sekken, og denne sekken ser nesten ut til å være litt hullete i bunnen. Det renner i hvert fall penger ut til Helseplattformen
i rask rekkefølge.
Strukturerte data
Behovet for et enhetlig system innen- for våre helsetjenester er udiskutabelt. Det samme med behovet for et strukturert system med forhånds- definerte data og koder. Fortidens journalsystemer med løpende føring i vanlig tekst er lite egnet til å ta uttrekk av data fra, og det er også en stor fare for at enkle tastefeil kan medføre at diagnoser forveksles. For min egen del så har jeg noen år med «Uspesifisert svulst i hjerte» i min journal hos fast- legen. Ikke store forskjellen når en
«n» blir til en «t», men stor nok til at det er et hav av forskjell. Skal vi møte fremtidens krav til automatiske ut-
trekk av data til kvalitetsregistre
og forskning, så må vi være sikre på at data i systemene er korrekte og registrert på en måte som gjør at de tjener formålet.
Nødvendig utskiftning av systemer
Også mengden av forskjellige systemer som Helseplattformen skal erstatte viser at det er riktig og viktig at det samles i et system med flere moduler fremfor at det er en situasjon hvor sykehusene har sine 80 gamle syste- mer som snakker sammen i mer eller mindre upålitelig, kommunene har
ti til tolv systemer med de samme utfordringene. Medisinlisten til en pasient må være kun et sted, vi kan ikke leve med at det er en håndfull forskjellige medisinlister på hver enkelt pasient. Da har vi i realiteten ikke kontroll på hvilke medisiner den enkelte skal ha og tar. Gamle systemer blir også vanskeligere å vedlikeholde og integrere med nye systemer. Det er vel ingen som fortsatt har Windows ME på sin hjemme-PC, så vi kan heller ikke forvente at sykehusene, fastlegene eller kommunene skal ha eldgamle systemer som ikke lenger støttes og oppdateres.
Tilgang til egen journal
For pasientene så er det gjennom mange år skapt forventinger om at vi skal kunne gå inn på en sikkerhets- messig trygg og ikke minst bruker-
 22  HJERNE DET : 3/2023

   20   21   22   23   24