Page 24 - Hjerne Det! 3-2023
P. 24

 og at det er vanskelig å skulle endre arbeidsmetodikk. De utfordringene som de møter på når de som leger ikke får sine henvisninger, prøvesvar eller annet frem gjennom systemet, er ikke noe de selv kan fikse. Dette medfører en stor grad av frustrasjon og ikke minst følelse av at helsevese- net ikke gjør jobben sin like godt som tidligere. Problemene må derfor løses uten forsinkelser og brukervennlig- heten må bli så god at legene i løpet av får dager får snarveier og hurtig- valg inn under huden og at de valgene de må gjøre for å føre ting rett i et strukturert journalsystem blir intuitive og enkle.
Videre utrulling og styring
Etter at alle problemene ved St. Olavs hospital har kommet på bordet, er det utsettelser på gang. Den tiden som utsettelsene gir, bør brukes med stort fokus på å rette kritiske feil. Utrullin- gen må gå videre, men med system- moduler som er sikre og velfungerende. Kanskje er det nødvendig å lære mer fra NAVs systemutvikling, hvor deler ble ferdigstilt og testet i større grad før de ble tatt i bruk. Kun gjennom
en reell brukertest under utviklingen, kan man sikre at systemet faktisk virker. Et system som Helseplattfor- men er for viktig til å settes i drift uten tilstrekkelig testing, og for kritisk til
at man kan leve med en mengde feil
St. Olavs hospital har opplevd store utfordringer med Helseplattformen og mange etterlyser bedre brukervennlighet.
 MOK
ME NT AR
som skal rettes i en oppstartsperiode. Det er ingen fjær i hatten for hverken leverandøren av systemet, Helseplatt- formen AS som selskap eller eierne
at det har vært en så trøblete periode etter at St. Olavs hospital la om systemene natt til lørdag 12. november i fjor. Dette var ca. et halvt år etter opprinnelig plan, og de første meldin- gene var at alt så ut til å ha gått bra og at systemet virket. Akkurat som ved andre store omlegginger av systemer, så tar det tid før man klarer å finne feilene. De bobler liksom opp til overflaten etter en stund, og i helse- plattformen viste det seg å boble så mye at det i realiteten fosskokte under beina til direktøren i Helseplattformen AS. Hun gikk av, uten at det nødven- digvis medførte at det kokte mindre, og styret i Helse Midt-Norge RHF
har nå vedtatt å sette langt mer inn
på å få kontroll over innføringen.
De juridiske og økonomiske vurderin- gene ved eventuelle mangler ved leveransene får legges til side i en liten periode, og alle må jobbe sammen for å få et system som fungerer og som kan fortsette utrullingen ved andre sykehus og kommuner. Jeg velger
å fortsatt være optimistisk, men forventer også at det tas tydelig grep for å få kontroll på Helseplattformen, hvis det ikke blir en snarlig bedring
på problemene. Dette har vi hverken råd eller tid til. Amerikanske Epic
må begynne å levere det som de lovet, da de ga sitt anbud. Stortinget må bevilge ekstra penger til Helse Midt- Norge og kommunene som er eiere. Pasienter og brukere skal ikke rammes av manglende styring og kontroll. ◗
 Vedtak fra styret i Helse Midt-Norge RHFs møte 21. august 2023
1. StyretiHelseMidt-NorgeRHFtar Boston Consulting Group (BCG) sin evalueringsrapport til orientering.
2. HelseMidt-NorgeRHFharethelhetlig og overordnet ansvar for innføringen av Helseplattformen i helseforetakene. Styret ber administrerende direktør leggetilretteforatHelseMidtNorge RHF innenfor rammene av foretaks- loven kan gå inn i en enda mer aktiv eierrolle i for den videre innføringen
av Helseplattformen.
3. StyretiHelseMidtNorgeRHFvilsikre
tydeligerestyringavprosjektet.Roller, rammer og ansvar må tydeliggjøres i det videre arbeidet med innføringsprosjektet.
4. StyretiHelseMidt-Norgeberadminis- trerende direktør utarbeide en tiltaks- plan basert på rapporten fra BCG, dertiltakenemedhøyestkritikalitet defineres og prioriteres først. Det må tilstrebes enighet mellom de involverte aktørene.
5. StyretiHelseMidt-Norgeunderstreker at det har høyeste prioritet fortsatt
å rette feil og sørge for at løsningen
blir brukervennlig for ansatte, og at pasientbehandlingen understøttes best mulig.
6. Helesakskompleksetknyttettilden manglende fastlegemodulen må utredes og en strategi for ferdigstilling
ogutbredelseavdenpresenteres
for styret.
7. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber
omåbliløpendeoppdatertpåstatus. 8. Styret i Helse Midt-Norge RHF er
innforstått med at Helseplattformen
er et stort omstillingsprosjekt, med tekniskogorganisatoriskkompleksitet langt utover det vanlige i helsetjenesten. I lys av de store utfordringene slike prosjekter medfører, vil vi med ettertrykk berømme de ansatte i underliggendeHF-er,Helseplattformen ASogiRHF-etforinnsatsensomerlagt inn i utviklings- og innføringsprosjektet så langt.
 24  HJERNE DET : 3/2023

   22   23   24   25   26