Page 17 - Grønn Kunnskap 2021
P. 17

 Spesialisert kjøttproduksjon på drøvtyggere har av enkelte vært presentert som et klimaproblem. Samtidig inneholder grasarealer mye karbon i jord, som er viktig for klima og karbonsyklus.
Eng og beite dekker mer enn halvparten av jord- bruksarealene i Norge.
– Disse arealene drives på ulike måter, der driftsopp- legg og intensitet kan påvirke jordas egenskaper og evne til å lagre karbon.
Det sier forsker Teresa G. Bárcena, som sammen med kolleger undersøker karboninnhold i eng flere steder i landet. Hensikten er å finne mulige sammen- henger mellom driftsmåte og jordas karbonlagrings- evne. Ulike driftsformer kan være både hvor mye en gjødsler og hvor ofte enga pløyes.
– Karboninnholdet i jord vurderes ofte på overflate- laget, sier prosjektleder Ievina Sturite.
En sentral hypotese i prosjektet er imidlertid at mye karbon også lagres i dypere jordlag, både i eng- og beiteareal.
– En kan tenke at langvarig eng uten pløying lagrer mest karbon, da man forstyrrer jorda minst og det dermed blir mindre omdanning av karbon og organisk materiale. Men det stemmer ikke med våre funn, der forskjellene har vist seg å være små, legger Bárcena til.
Flere av NIBIOs stasjoner har langvarige driftsforsøk på grasareal. De går helt tilbake til rundt 1970, og er dermed perfekte for å registrere forskjeller på karbonlagring ved ulikt pløyeregime. Forskerne
i Carbon storage-prosjektet har blant annet under- søkt forsøksfelt med langvarig eng, og kvantifisert jordkarbon ned til 60 centimeter. Undersøkelsene er utført ved NIBIOs stasjoner Svanhovd i Finnmark, Fureneset i Vestland fylke og Særheim i Rogaland.
Foto: Jon Schärer
 Graseng som karbonlager
Gras til eng og beite er et effektivt karbonlager, men jordart og driftsmåte kan påvirke lagringsevnen.
 Formål: Samarbeid:
Finansiering: Kontakt:
Hvordan kombinere graslandproduktivitet og karbonbinding i norsk fôrproduksjon.
Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU), Sveriges Lantbruksuniversität (SLU), Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Agromiljø
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
Forsker Teresa Gómez de la Bárcena. E-post: teresa.barcena@nibio.no, mobil: 405 56 025. Divisjon for miljø og naturressurser
 15
   15   16   17   18   19