Page 18 - Grønn Kunnskap 2021
P. 18

 Noreg eksporterer og importerer meir mat enn nokon gong. Råvarer frå sjømat går ut av landet. Mat kjem inn. Sjømatindustrien er største enkeltbransje.
Slik er hovudtrekka i NIBIO-rapporten Mat, matindustri og verdikjeder 2020 som kom ut for ellevte gong i 2021.
Matindustrien = næringsmiddelindustri + drikke- vareindustri.
Rekna etter sysselsetting og verdiskaping, er matindustrien dobbelt så stor som metallindustrien som er den nest største.
Matvareindustrien
1 stod for 19 prosent av verdiskapinga og 26 prosent av samla driftsresultat i norsk industri i 2018.
2 hadde samla verdiskaping på ca. 45 milliardar kroner i 2018. Sjømatindustrien stod for meir enn 25 prosent av verdiskapinga.
3 sysselsette ca. 52 000 personar i 2018. Sysselset- tinga har vore aukande i tiåret 2008 til 2018. Sjømatindustrien har hatt størst vekst.
4 tilbyr arbeidsplassar i alle fylke. Viken er landets største matindustrifylke rekna etter verdiskaping.
5 sine investeringar er meir enn dobla sidan 2007. Sjømatindustrien er største sektor, med 30 prosent av samla investeringar.
6 fekk auka driftsresultat frå 10 til 17 milliardar på åtte år. Sjømatindustrien står aleine for 30 prosent av samla resultat.
Noregs handelsoverskot for matvarer er på 44 milliardar kroner
7 Eksporten på 117 milliardar kroner er primært råvarer frå hav og kyst, mens importen på 73 milliardar er dominert av ferdigvarer frå jordbruk.
Matvarer er blitt relativt rimelegare
8 Generelt blir matvarer stadig rimelegare saman- likna med anna konsum.
Matvareimporten har verka inflasjonsdrivande
9 Etter 2010 har importprisane stige meir enn norsk konsumprisindeks for matvarer.
Store og varierte strukturendringar har skjedd i matvaresektoren dei siste 20–30 åra,
10 spesielt innan meieri, kjøtmarknaden og frukt- og grøntsektoren.
Foto: Øyvind Haug, Nortura
 Ti fakta om norsk matindustri
 Føremål: Finansiering:
Kontakt:
Å gi oversikt, og vise verdiskapinga som skjer langs heile verdikjeda for mat – frå fjord og jord til bord.
Landbruksdirektoratet, Landbruks- og matdepartementet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Sjømat Norge, Norges Forskningsråd
Seniorrådgjevar Signe Kårstad. E-post: signe.kaarstad@nibio.no, mobil: 997 60 083. Divisjon for kart og statistikk
 16
   16   17   18   19   20