Page 23 - Grønn Kunnskap 2021
P. 23

 Mye av dagens jordbrukspraksis går utover jord- strukturen og jordas sammensetning, som igjen gir redusert jordkvalitet.
– Ved å endre måten vi driver jorda på, kan vi stanse forringelse av jordkvaliteten. Dette er avgjørende dersom vi skal klare å opprettholde, og helst også øke, fremtidig matproduksjon, sier Jannes Stolte, ansvarlig for SOILCARE-prosjektet fra norsk side.
I Norge har forsøkene gått ut på å undersøke hvordan fangvekster kan bidra til å øke jordkvalite- ten. Feltforsøk for å finne ut om ulike vekster med sine rotsystemer kan løse opp i jordpakkingsskader er også blitt utført.
Med fangvekstforsøkene har forskerne blant annet undersøkt om fangvekster sådd i områder med mye åpen åker kan øke karboninnholdet i jorda. Fangvek- ster tilfører biomasse til jorda, og bidrar dermed til økt karbonbinding. Den økte tilførselen av planteres- ter kan gi økt aktivitet av mikroorganismene som
lever i jorda, som igjen kan gi bedre jordstruktur og større frigjøring av næringsstoffer til plantene.
Foreløpige resultater i feltforsøkene viser at rotsys- temet til den flerårige urten luserne kan bidra til å løse opp jordpakkingsskader. Rotsystemet til oljeveksten rybs hadde imidlertid ikke den effekten forskerne hadde håpet på. Dette skyldes blant annet en uvanlig tørr vekstsesong i 2018, etterfulgt av en våt forsommer i 2019.
Rybs er ganske robust og har i tillegg et stort og effektivt rotsystem hvis den får etablert seg skikkelig. Dessverre gikk ikke etableringen helt som håpet, både på grunn av været, men også fordi vekstseson- gen rett og slett synes å være for kort for rybs
i området der forsøkene fant sted.
Tørken sommeren 2018 påvirket etableringen og utviklingen av fangvekster negativt. Av fangvekstene som ble sådd, var det lodnevikke, raigras og kløver som klarte seg best.
Foto: Till Seehusen
 Skreddersyr tiltak for bedre jord
I forskningsprosjektet SOILCARE har forskere jobbet for å finne løsninger på utfordringene jordressursene i Europa står overfor.
 Formål: Finne frem til tiltak som kan bidra til bedre jordkvalitet på tvers av Europa. Samarbeid i Norge: Norsk Landbruksrådgivning
Finansiering: EU H2020
Kontakt: Avdelingsleder/forskningssjef Jannes Stolte. E-post: jannes.stolte@nibio.no, mobil: 974 04 696. Divisjon for miljø og naturressurser
 21   21   22   23   24   25