Page 38 - Grønn Kunnskap 2021
P. 38

 Økt bevissthet om lokal selvforsyning
Kompetansenettverk Lokalmat skal gi matprodusenter rundt om i landet kunnskap om tradisjonell videreforedling av egne råvarer. Frøydis Gillund ved NIBIO, leder kompetansenettverket i Nord-Norge.
Under pandemien har det vært en økende interesse for dyrking i egen hage, høste fra naturens ressurser, og å lage mat fra grunnen av. Frøydis Gillund tror vi har blitt mer bevisste på hvor viktig det er med nasjonal selvforsyning og matproduksjon over hele landet.
Kompetansenettverket er delt inn i fem regioner: Øst-, Sør-, Vest-, Midt- og Nord-Norge. Målgruppen er lokalmatprodusenter med under 10 ansatte som har mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetspro- dukter basert på lokale råvarer.
– Målet med min jobb er å bidra til å bevare den arktiske lokalmattradisjonen, forteller Gillund. Det handler om å hjelpe produsenter som vil lære hvordan de kan foredle lokale råvarer.
Samtidig skal nettverket bidra til å heve den matfag- lige kompetansen for å sikre god kvalitet og trygge produkter innen lokalmatproduksjon.
Nettverket tilbyr kurs i for eksempel pølsemaking, ysting, nedskjæring av slakt og lignende. Produsen- tene kan også få besøk av en kunnskapsrik fagperson til veiledning i bedriften. Dette er eksperter med god kunnskap om tradisjonell videreforedling av lokale råvarer.
– Forbrukerundersøkelser viser at folk har stor tillit til norskprodusert mat, og aller størst til arktisk mat. Mange har svært store forventninger om god kvalitet og matsikkerheten i det arktiske, forteller Gillund.
Hun tror forventningene blant annet kan ha sam- menheng med at gårdene i nord gjerne er mindre og med færre dyr. Det gir et bilde av at bonden har mer tid til hvert enkelt dyr, og dermed større mulighet til å sikre god kvalitet og dyrevelferd. I et bærekraftper- spektiv gir det også mening å kunne kjøpe mat produsert i den landsdelen du befinner deg.
Foto: Solveig Kjølberg
 Formål:
Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Kompetansenettverk Lokalmat tilbyr kurs og veiledning som setter lokalmatprodusenter i stand til å produsere mat som er trygg og av høy kvalitet.
De øvrige kompetansenettverkene. Se felles nettside www.mathåndverk.no
Midler over statsbudsjettet (Landbrukets utviklingsfond), med Troms og Finnmark Fylkeskommune som oppdragsgiver.
Seniorrådgiver Frøydis Gillund. E-post: froydis.gillund@nibio.no, mobil: 948 62 225. Divisjon for matproduksjon og samfunn
 36

   36   37   38   39   40