Page 43 - Grønn Kunnskap 2021
P. 43

 Forskrift om plantevernmidler stiller krav om at brukere må ta hensyn til risiko for utilsiktede miljøeffekter. Innen integrert plantevern er det også generelle krav om å velge midler og metoder med lavest mulig risiko for helse og miljø. Alle yrkesdyr- kere skal begrunne og dokumentere valgene de gjør i en egen plantevernjournal.
Foto: Erling Fløistad
 SYNOPS WEB Norge – et nytt miljøverktøy
Alle bønder må ta miljøhensyn når de lager plantevernsplaner. SYNOPS WEB Norge er et kartbasert modellverktøy for risikovurdering av plantevernstrategier. Med dette verktøyet kan bonden også se hvilke tiltak som vil ha best effekt, og dokumentere sine vurderinger.
 Fordi SYNOPS WEB Norge er knyttet til andre informasjonskilder gir verktøyet også god informa- sjon om topografi, jordtype og jordegenskaper. Dette er viktig for å identifisere områder utsatt for over- flateavrenning og beregne avstand til åpent vann, som er avgjørende for miljørisiko ved avdrift fra sprøyting.
 I det nye nettbaserte verktøyet SYNOPS WEB Norge er valgene nå samlet på ett sted.
 – Her kan miljøeffekten av tiltak vurderes sammen med god stedsspesifikk informasjon om jord- og værforhold og plantevernmidlenes egenskaper, for eksempel nedbrytning, binding og transporthastig- het i jorda, forklarer Marianne Stenrød, avdelings- leder i NIBIO.
 Slik kan flere ulike plantevernstrategier vurderes opp mot hverandre, og det blir mulig å velge den strate- gien med lavest mulig risiko for miljøet på hvert enkelt skifte.
  Formål:
Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
SYNOPS WEB Norge skal hjelpe rådgiveren eller bonden å gjøre stedstilpasset risikovurdering av en planlagt eller gjennomført plantevernstrategi. Dette vil gjøre det enklere å ta miljøhensyn ved utvikling av plantevernplaner, og vurdere hvilke tiltak som vil ha best effekt.
Julius Kühn Institut (JKI) i Tyskland.
Handlingsplanen for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2016–2020)
Avdelingsleder/forskningssjef Marianne Stenrød. E-post: marianne.stenrod@nibio.no, mobil: 482 97 607.
Divisjon for bioteknologi og plantehelse
 41
Modellsimuleringer i verktøyet gjør det mulig
å vurdere effekten av ulike tiltak for å redusere spredning av plantevernmidler i miljøet. Tiltak for
å redusere overflateavrenning, som jordarbeiding og vegetasjonssoner, og tiltak for å redusere avdrift kan simuleres.
 


   41   42   43   44   45