Page 41 - Grønn Kunnskap 2021
P. 41

 I 2015 fikk Norge sin første jordvernstrategi. Den ble oppdatert våren 2021 og vedtatt i Stortinget i juni. NIBIO fikk på forhånd i oppdrag å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for regjeringens revisjon av strategien. Å oppdatere fakta og drøfte sammen- henger mellom jordvern og bærekraft stod sentralt
i arbeidet.
Målet med jordvern er å ivareta matsikkerhet og matjordas mangfoldige funksjoner for framtiden.
– FNs bærekraftsmål kan ikke oppnås uten å stanse forringelse og tap av arealer for matproduksjon. Dessuten bør vi produsere mer av maten vår i Norge, sier spesialrådgiver Arne Bardalen i NIBIO. Han ledet arbeidet med rapporten «Jordvernets begrun- nelser».
Jordvern er både å verne arealer og å verne jords- monnets mange funksjoner. Jordas evne til å lagre vann er en slik funksjon. Den svekkes blant annet gjennom bruk av tunge jordbruksmaskiner. Om
jorda dekkes med asfalt, kan det gi økt flomfare når vannet renner raskere av på overflaten.
En fjerdedel av verdens arter antas å leve i jord. Jordforringelse og nedbygging skader det biologiske mangfoldet. Jordlivet, og jordsmonnets evne til
å lagre vann og karbon, betyr mye for jordas produktivitet og bondens avlinger.
Jordvern er også viktig for å redusere klimagassut- slipp og bevare jordsmonnets store lagre av karbon.
Forringelse og nedbygging av jord svekker matsik- kerheten i Norge, både nå og i framtida. Dessverre bygger vi ned mest der matjorda og klimaet er best.
Ved å bevare et bærekraftig matsystem basert på optimal bruk av norske ressurser for å produsere mat til egen befolkning, er vi samtidig solidariske med mennesker i land der mattilgangen er begrenset.
Det er bærekraft – lokalt, nasjonalt og globalt.
Foto: Åge Nyborg
 Derfor er jordvern viktig
Jordvern handler om nasjonal matsikkerhet, mikrobiologi og karbonlagring, om klima- tilpasning og mye mer. Alt må tas hensyn til for å sikre en bærekraftig utvikling.
 Formål: Finansiering:
Kontakt:
Å utarbeide et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for Norges jordvernstrategi. Landbruks- og matdepartementet
Spesialrådgiver Arne Bardalen. E-post: arne.bardalen@nibio.no, mobil: 480 67 328. Forskningsstab
 39   39   40   41   42   43