Page 5 - Grønn Kunnskap 2021
P. 5

 Forord
NIBIO har en omfattende faglig portefølje, med til enhver tid nærmere 1500 pågående prosjekter. Prosjektene reflekterer det store mangfoldet og bredden i NIBIOs faglige aktiviteter, både med tanke på formål, marked og geografisk forankring.
Mange er opptatt av bærekraft. Samtidig er mange av våre fagområder påvirket av en tiltagende polarisering i samfunnet, noe som blant annet kan gi seg utslag i både overdreven forenkling og villedende framstilling av komplekse sammenhenger. Dette krever bevissthet rundt den rollen som forsknings- og kunnskapsinstitusjoner som NIBIO har, og et bevisst forhold til skillet mellom fag og politikk.
For NIBIO er det derfor viktig å være aktiv i hele kunnskapsverdikjeden. Vår kunnskap skal være til nytte – den skal være anvendt, den skal bidra til innsikt og til kloke beslutninger som gir gode løsninger. Vår rettesnor NIBIO – gir bærekraft mening – dreier seg nettopp om å bidra til det kunnskapsmangfoldet som må til for å avveie og balansere ulike og ofte motstridende hensyn i et stadig mer komplekst terreng.
I denne trykksaken har vi samlet 39 artikler – utvalgte smakebiter av det store mangfoldet av faglige aktiviteter i NIBIO i 2021. Aktiviteter og resultater som hver på sin måte bidrar til viktig kunnskap i næring og forvaltning, og i samfunnet - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi håper disse smakebitene gir inspirasjon til å søke mer kunnskap – både om det som her presenteres og de mange andre spennende resultatene fra NIBIOs aktiviteter.
God lesing!
Nils Vagstad Adm. direktør
3


   3   4   5   6   7