Page 18 - Grønn Kunnskap 2022
P. 18

  Treavfall i nye produkter
Med god hjelp fra Ragn-Sells, er NIBIO og Norsk Treteknisk Institutt i gang med
å undersøke kvaliteten til og mengder av treavfall som ankommer avfallsmottaket. Målet er å finne ut hvor mye av treavfallet som kan gjenbrukes i nye produkter.
På avfallsmottaket til Ragn-Sells i Moss, er det mye aktivitet. Digre kontainerlass med treavfall blir tømt ut i en gigantisk haug som hjullastere fordeler i flere mindre hauger. Anleggsarbeidere, forskere, studen- ter og rådgivere småløper frem og tilbake, plukker med seg trebiter, sorterer, analyserer og veier, før det meste til slutt flises opp til energiformål.
Ifølge Lone Ross, forskningssjef ved NIBIO og prosjektleder for CircWOOD, går rundt nitti prosent av treavfallet til energi.
Med tanke på de store mengdene tre som brukes og kastes her i landet, ønsker forskerne å finne ut hvor mye av det som kan brukes på nytt, altså inngå i nye produkter.
Målet med undersøkelsene er å finne nye måter for effektiv bruk av norsk returtre. CircWOOD-prosjek- tet skal studere ulike aspekter ved trebruk i den
norske økonomien, med særlig vekt på ombruk av returtre i byggeprosjekter, og returtre som råstoff i dagens treindustri.
Forskningsresultater, spesielt knyttet til ressurstil- gang og materialstrømmer, skal kobles mot tilrette- legging av sirkulær vareflyt, håndtering, miljøpåvirk- ning, design og produksjon av tre i, og mot, relevante markeder i inn- og utland.
CircWOOD skal studere ulike aspekter ved trebruk
i den norske økonomien. Prosjektet legger særlig vekt på ombruk av returtre i byggeprosjekter, og returtre som råstoff i dagens treindustri. Miljø- og klimaavtrykket til trevirkets verdikjede skal analyse- res med utgangspunkt i strategier og nye teknologier som skal bidra til sirkularitet. I tillegg vil prosjektet følge livsløpet til norsk returtre og finne nye måter for effektiv bruk av denne ressursen.
Foto: Kathrine Torday Gulden
 Formål: Samarbeid:
Finansiering: Kontakt:
Øke gjenbruk av treavfall i nye produkter.
NTNU, NMBU, Høgskolen i Innlandet, Norsk Treteknisk Institutt, Trefokus, Ragn-Sells, Oslotre, Norwegian Wood Cluster, Omtre, Norges Skogeierforbund, Veidekke Entreprenør, Statsbygg og Byggevareindustrien. Forskningsprosjektet CircWOOD inngår i Grønn Plattform-prosjektet SirkTre Norges forskningsråd
Avdelingsleder/forskningssjef Lone Ross. E-post: lone.ross@nibio.no, telefon: 911 97 268. Divisjon for skog og utmark
 16

   16   17   18   19   20