Page 17 - Grønn Kunnskap 2022
P. 17

 Økt satsning på nordnorsk landbruk
I årets jordbruksoppgjør ble det lagt særlig vekt på betydningen av et livskraftig landbruk i nord. Senter for arktisk landbruk har fått en viktig rolle i å koordinere NIBIOs bidrag til satsing på bærekraftig matproduksjon og verdiskapning i nord.
Det nordnorske landbruket er ei lita, men viktig næring som bidrar til bosetting, sysselsetting, verdiskaping og et åpent kulturlandskap i lands- delen. Et aktivt landbruk i hele landet er også et viktig fundament i den nasjonale forsyningsbered- skapen. Derfor er det viktig å ivareta mulighetene for matproduksjonen i hele landet.
Verdens nordligste landbruk drives i Nord-Norge under spesielle forutsetninger med mye lys og lite varme. Disse forholdene gir noen begrensninger
i dyrkbare sorter og avlingsstørrelse. Men de gir også mindre behov for sprøytemidler og en unik arktisk kvalitet.
– Landbruket i nord er spesielt sårbart med få og små kompetanse- og produsentmiljøer og til dels store transportavstander. Dette bidrar til å gjøre det vanskelig å opprettholde landbruksaktiviteten i en del områder, forteller leder for Senter for arktisk landbruk i NIBIO, Marianne Vileid Uleberg.
Senter for arktisk landbruk ble etablert i NIBIO
i 2021. Det er en satsning som skal bidra til å fremme kunnskap og aktivitet som støtter opp om den nordnorske bonden.
I årets jordbruksoppgjør ble betydningen av å styrke landbruksnæringa i nord vektlagt. Satsningen skal bidra til å styrke sårbare produsentmiljøer i Nord- land, Troms og Finnmark.
– Målet er å motvirke bruksnedgang, øke areal- bruken, heve kompetansen til landbruksnæringa og verdikjeden for mat, samt utnytte regionale fortrinn og muligheter innen arktisk landbruk, forteller Uleberg.
Satsingen gjennomføres i nært samarbeid mellom næring, forvaltning og kunnskapsaktører i lands- delen.
Foto: Ragnar Våga Pedersen
 Formål:
Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Senter for arktisk landbruk bidrar til å fremme kunnskap og aktivitet som støtter opp om den nordnorske bonden. Senteret koordinerer NIBIOs bidrag for å nå målene i områderettet innsats for landbruk i nord fra jordbruksavtalen 2022.
Nordnorsk landbruksråd, fylkeskommunene i Troms og Finnmark og Nordland, Statsforvalterne og andre støttespillere til den nordnorske landbruksnæringa
Senter for arktisk landbruk finansieres via NIBIOs grunnbevilgning. Områderettet innsats for bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord finansieres over jordbruksavtalen
Seniorrådgiver Marianne Vileid Uleberg. E-post: marianne.uleberg@nibio.no, telefon: 414 33 744. Divisjon for matproduksjon og samfunn
 15   15   16   17   18   19