Page 15 - Grønn Kunnskap 2022
P. 15

 Implementering av et overvåkingsprogram for jordhelsen i Norge ble vedtatt i Stortinget i juni. Jordovervåkingssystemet skal representere norsk jordbruksareal, det vil si fulldyrka jord, overflate- dyrka jord og innmarksbeite. I EU har det lenge eksistert overvåkingsprogrammer for endringer
i jordsmonnet, Lucas Soil, som er et europeisk system for overvåking av jordhelsen. Hittil har vi ikke hatt noe program for jevnlig overvåking av jordsmonnet i Norge.
Hovedformålet med å etablere et jordovervåkings- system i Norge er å få kunnskap om det norske jords- monnets tilstand og endring for innenlands bruk. Slik oppdatert kunnskap er en forutsetning for
å kunne sette inn tiltak og gi råd om agronomisk praksis for å håndtere de utfordringene FNs klimapanel beskriver.
– Kunnskap om jordsmonnets tilstand og utvikling er nødvendig for bærekraftig forvaltning av jord, og
for bærekraftig jordbruk, forteller avdelingsleder Siri Svendgård-Stokke.
– Jordsmonnet er grunnlaget for livet på jorda og vår matsikkerhet. Vi er nesten sist i Europa med å få på plass et system, men dette vil bli mer omfattende enn våre nabolands overvåkingssystemer, og vil kunne gi Norge en internasjonal posisjon i jordovervåking, fortsetter Svendgård-Stokke.
Mesteparten av maten vår kommer fra jord. Derfor er det både viktig og på tide at vi får i gang et nasjonalt program for overvåkingen av jordhelsen. Vi skal skille mellom naturgitte og driftsrelaterte forhold og fokusere på erosjon, tap av organisk mate- riale, tap av biodiversitet, jordpakking og forurens- ning. Innenfor hvert av disse områdene er det mange indikatorer, hvorav noen krever årlige omdrev (gjentagende undersøkelser og datainnsamling), mens mange indikatorer kun krever niårige omdrev.
Foto: Morten Günther
 Nasjonalt overvåkingsprogram for jordhelse
Endelig kommer Norge etter EU og etablerer et nasjonalt overvåkingsprogram for jordhelse.
 Formål:
Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Hovedformålet med å etablere et jordovervåkingssystem i Norge er å få kunnskap om det norske jordsmonnets tilstand og endring for innenlands bruk.
LUCAS Soil
Finansiert i egen post på Statsbudsjettet 2021
Avdelingsleder Siri Svendgård-Stokke. E-post: siri.svendgard-stokke@nibio.no, telefon: 478 14 011. Divisjon for kart og statistikk
 13
   13   14   15   16   17