Page 39 - Grønn Kunnskap 2022
P. 39

  Ny veileder om fôring av rein
Fra naturens side er reinen tilpasset å klare seg gjennom perioder med lite mat om vinteren uten å ta større skade av det. Når beitene blir utilgjengelige må reinen fôres for å sikre at den overlever og for å opprettholde god dyrevelferd. I samarbeid har NIBIO og Veterinær- instituttet i Tromsø utgitt veilederen «Fôring av reinsdyr – og fôringsrelaterte sykdommer».
De pågående klimaendringene har de siste årene ført til at is og store snømengder har låst reinbeitene. For å hindre potensiell sult og dyretragedie må reinflok- kene i større grad enn tidligere fôres.
Dersom reinen har vært utsatt for langvarig reduk- sjon i fôrinntak eller perioder med sult, har den redusert evne til å tilpasse og nyttiggjøre seg det nye fôret den får tilgang til. Dette skyldes at lite mat reduserer antallet mikroorganismer i vomma.
Ved oppstart av fôring er det derfor viktig å gå varsomt frem, slik at reinen får venne seg gradvis til det nye fôret. Det viktigste er å starte opp fôringen før reinen begynner å sulte.
Veilederen tar også for seg forskjellige typer fôr (høy, ensilert gras, lav og kraftfôr) og kvaliteter ved disse. I følge NIBIO-forskerne Svein Morten Eilertsen og Erlend Winje er det viktig at reineierne vet å vurdere kvaliteten ved innkjøp av fòr.
Den nye fôringsveilederen har også kommet i nord- samisk språkdrakt, og er utarbeidet med bakgrunn
i erfaringsbasert kunnskap hos reineierne – supplert med forskningsbasert kunnskap om reinens fordøy- else og evne til å utnytte ulike typer fôr. I tillegg er det et avsnitt om fôringsrelaterte sykdommer og helse, miljø og sikkerhet (HMS).
Foto: Tom Lifjell
 Formål: Samarbeid:
Kontakt: Kontakt:
Økt kunnskap i reindriftsnæringen om fôring av rein.
Reinnæringen, Veterinærinstituttet samt reinforskere fra Norge, Sverige og Finland
Forsker Svein Eilertsen (t.h). E-post: svein.eilertsen@nibio.no, telefon: 934 99 412. Divisjon for skog og utmark.
Stasjonsleder for NIBIO Tromsø Erlend Winje (t.v). E-post: erlend.winje@nibio.no, telefon: 473 29 214.
Organisasjonsstab
  37


   37   38   39   40   41