Page 40 - Grønn Kunnskap 2022
P. 40

  SR16 dekker nå hele landet
Informasjon om skog er viktig både for skognæringen og forvaltningen. Det nylig oppdaterte skogressurskartet SR16 blir til stor nytte for norsk næring og forvaltning.
SR16 er et heldekkende digitalt skogressurskart som gir oversikt over utbredelsen av skog og egenskaper ved landets skogressurser, blant annet treslag, middelhøyde og tømmervolum. Karttjenesten ligger i NIBIOs kartløsning Kilden, under Skogportalen.
I arbeidet med å kartlegge skogarealet i Norge har forskere ved NIBIO benyttet en kombinasjon av skogregistreringer på bakken (Landsskog- takseringen), fjernmålingsdata fra satellittbilder (Sentinel-2), laserskanning fra fly samt bilde- matching fra Kartverket.
En av dem som har deltatt i utviklingen av de nye skogressurskartene er Johannes Breidenbach, seniorforsker ved NIBIO. Han forklarer at frem til nå har rundt 80 prosent av skogarealet vært dekket
i kartløsningen. I den nye versjonen av SR16 er dekningen 100 prosent.
– Det betyr at kartene både kan si noe om hele landet, men også om helt lokale forhold, sier Breidenbach.
Ifølge NIBIO-kollega Bjørn Tobias Borchsenius gjør skogressurskartene det enklere for skogeiere å vite hvor det er hogd, og å planlegge framtidig hogst. Mange trenger skoginformasjon for å ha oversikt over bestanden i skogen, og for å planlegge hogst, tynning eller andre operasjonelle beslutninger.
– Og dersom en kommune for eksempel vil utvikle sin egen klimapolitikk, kan de bruke SR16 for
å bestemme hvordan de skal utforme lokale beslut- ninger. Også fylket og statsforvalteren har bruk for denne informasjonen, sier Borchsenius.
I tillegg er skoginformasjon viktig når det gjelder skredfare – slik som snøskred eller jordskred – og data fra SR16 kan brukes til å forbedre skred og aktsomhetskart.
Foto: Erling Fløistad
 Formål: SR16 er et heldekkende digitalt skogressurskart som gir oversikt over utbredelsen av skog og egenskaper ved landets skogressurser, blant annet treslag, middelhøyde og tømmervolum.
Kontakt: Seniorforsker Johannes Breidenbach. E-post: Johannes.breidenbach@nibio.no, telefon: 974 77 985. Divisjon for skog og utmark
 38
   38   39   40   41   42