Page 5 - Grønn Kunnskap 2022
P. 5

 Forord
NIBIO, med sine fem fagdivisjoner, har en unik kompetanse og fagprofil som treffer kjernen i bærekraftkonseptet: Kunnskapen om verdiskaping, miljøfag og ressursforvaltning, og økonomifag og samfunnsutvikling. NIBIO har også et solid regionalt ankerfeste med enheter og kompetanse landet rundt, i tillegg til at vi er en betydelig internasjonal aktør innenfor det som defineres som «the global grand challenges».
NIBIO har derfor et bedre utgangspunkt enn de fleste til å fylle bærekraftbegrepet med reelt og konkret innhold fordi alle de tre dimensjonene bærekraft består av må inkluderes og balanseres for å gi bærekraft mening. Bærekraft dreier seg i økende grad om både en dynamisk og en langsiktig dilemmahåndtering, der det å avveie og balansere, ofte motstridende hensyn, er selve hovedutfordringen.
NIBIOs til enhver tid rundt 1500 pågående prosjekter bidrar til det store kunnskapsmangfoldet som trengs for denne dilemmahåndteringen, for å gi bærekraft mening, og for å finne løsninger på konkrete faglige spørsmål. Aktiviteter som hver på sin måte bidrar til viktig kunnskap i næring og forvaltning, og i samfunnet - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Fra dette store mangfoldet av prosjekter har vi samlet 37 eksempler som gir et innblikk i noen av de mange aktivitetene som foregår på våre 15 ulike lokaliteter fra nord til sør i Norge. Vi håper dette gir inspirasjon til å søke mer kunnskap om de spennende mulighetene og viktige utfordrin- gene som vi i NIBIO arbeider med.
God lesing!
Nils Vagstad Adm. direktør
3



























































































   3   4   5   6   7