Page 10 - Grønn Kunnskap 2023
P. 10

 Lys framtid for arktisk matproduksjon
I store deler av verden er jordbruket truet av klimaendringer, noe som gir utslag på den globale matsikkerheten. Men økende temperaturer gir nye muligheter for mat­ og fôrproduksjon i nord.
Ustabile vinterforhold og økte nedbørsmengder om høsten kan medføre utfordringer. Likevel kan høyere temperaturer og en lengre vekstsesong gi nye muligheter i arktiske strøk. I tillegg byr det naturlige lyset nord for polarsirkelen på spesielle vekstforhold.
Midnattssola gjør at plantene som dyrkes ved høye breddegrader utvikler seg raskere enn lenger sør. Lav sol, lange perioder med lys og fraværet av mørke netter, påvirker veksten og metabolismen til plan­ tene på særegent vis.
Økt temperatur som følge av global oppvarming er forventet å føre til tidligere opptining om våren. Dette vil trolig medføre at vekstsesongen blir lengre i nord, med mest vekst i mai og juni når lyset er på sitt beste. En lengre vekstsesong vil kunne gi større avlinger med flere innhøstinger og muligheten til
å dyrke nye, mer produktive sorter og arter. Lengre vekstsesong betyr også lengre beitesesong.
Klimaendringene byr imidlertid også på nye utford­ ringer. Mildere og mer ustabile vintre øker risikoen for at plantene blir mer utsatte for skade som er vanligere lenger sør. Våtere jordforhold om høsten vil også gjøre en del oppgaver vanskeligere for den arktiske bonden, som jordbearbeiding og innhøsting av poteter og grønnsaker.
– I lys av den globale situasjonen med klima­ endringer og matsikkerhet, mener vi det er viktig å se mot Nord­Norge. Her forventes virkningene å være mer positive enn lengre sør, sier Marianne Vileid Uleberg ved NIBIOs Senter for arktisk landbruk.
– Arktiske strøk har et betydelig potensial for å ta en større del av matproduksjonen vår, og kan og bør bli et viktig område for en bærekraftig utnyttelse av naturressursene våre.
Foto: Jørgen Mølmann
 Formål:
Finansiering: Samarbeid:
Kontakt:
Senter for arktisk landbruk bidrar til å fremme kunnskap og aktivitet som støtter opp om den nordnorske bonden. Gjennom senteret koordineres NIBIOs aktivitet knyttet til det nordnorske landbruket.
Senter for arktisk landbruk finansieres via NIBIOs grunnbevilgning. Områderettet innsats for bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord finansieres over jordbruksavtalen
Nordnorsk landbruksråd, fylkeskommunene i Troms og Finnmark og Nordland, Statsforvalterne og andre støttespillere til den nordnorske landbruksnæringa
Seniorrådgiver Marianne Vileid Uleberg. E-post: marianne.uleberg@nibio.no, telefon: 414 33 744. Divisjon for matproduksjon og samfunn
 8

   8   9   10   11   12