Page 12 - Grønn Kunnskap 2023
P. 12

  Viltskadesenter skal førebygge rovviltskadar
Ville dyr kan gjere betydeleg skade på skog, dyrka mark og avlingar, og rovdyrangrep på beitedyr er ei årsak til konflikt i fleire område. Norsk viltskadesenter bidrar med kunnskap om gode løysingar.
Rovviltskadar på sau og rein, tap av avling og beiteskadar er nokre av utfordringane i møte mellom landbruk, skognæring og vilt. Menneskelagd infrastruktur som vegar og jernbane, kan også føre til skade på tamrein og hjortevilt. Å finne ein god balanse mellom næring og vern av ville dyr krev gode førebyggande tiltak og løysingar, seier leder for Norsk viltskadesenter NIBIO­forskar Inger Hansen.
I senteret har NIBIO samla brei kompetanse innan fagområda sauedrift, reindrift, beitekvalitet og beitebruk, hjortevilt, gjæser, økonomi, samfunns­ forsking, kart og statistikk og elektronisk overvaking. Formålet er å tilby rådgjeving, forsking, utviklings­ arbeid og informasjonsformidling om førebyggande tiltak mot rovviltskadar på sau og rein, beiteskadar, avlingstap og tapsårsakar.
Ei av hovudårsakane til rovdyrkonflikt i dag er tap av beitedyr på utmarksbeite. I Noreg er landbruk med
utmarksbeite viktig mellom anna for tilgang til fôrressursar, god dyrevelferd og landskapspleie. Samstundes har vi gjennom nasjonale og internasjo­ nale lovar forplikta oss til å ha berekraftige bestan­ dar av rovdyr.
Hansen innrømmer at å jobbe med rovdyrutford­ ringa kan vere som å stikke handa inn i eit «vepse­ bol».
– Dei fleste vil ha rovdyr, men ikkje der ein bur. Nokon er veldig for, medan andre tolerer det, men vil ikkje ha så høge bestandar, seier Inger Hansen.
– Eg har stått i dette i 30 år. Det er utfordrande, men spennande å prøve å finne gode løysingar. Kunnskap og informasjon er viktig. Løysingar må vere basert på fagkunnskap, seier ho.
Foto: Siri Elise Dybdal
 Formål: Norsk viltskadesenter bidrar med kunnskap om gode løysingar i konfliktar mellom vilt og landbruksnæring.
Kontakt: Seniorforsker Inger Hansen. E-post: inger.hansen@nibio.no, telefon: 609 27 634. Divisjon for skog og utmark
 10


   10   11   12   13   14