Page 13 - Grønn Kunnskap 2023
P. 13

  Rensing av nitrogen fra sprengstein
NIBIO har vært med på å etablere et fullskala renseanlegg for nitrogenavrenning fra sprengstein i Nordlandsdalen mellom Sollihøgda og Sundvollen. Resultatene viste god rensing våren og sommeren 2022, men avtakende rensing ved økt vannføring utover høsten og vinteren.
I forbindelse med utbyggingen av E16 Bjørum – Skaret, har det blitt etablert et fullskala renseanlegg for å rense nitrogenavrenningen fra en sprengstein­ fylling i Nordlandsdalen i Hole kommune. Anlegget består av et forkammer, en sedimentasjonsdam og to rensefiltre. I tillegg er det et system av kummer, overløp og ventiler for overløp. Mengden vann som føres til rensefiltrene kan tilpasses, og filtrene er dimensjonert for å rense opp til 130 m3 per døgn.
Anlegget har vært i drift siden november 2021, og så langt er resultatene lovende – i hvert fall for relativt tørre perioder.
– I perioden fra januar til slutten av september 2022 var gjennomsnittlig renseeffekt på rett over 80 prosent, forteller Roger Roseth, prosjektleder fra NIBIOs side.
Høsten 2022 var det intenst regn og høstflom,
i tillegg til flere påfølgende nedbørhendelser. Ved økt vannføring den høsten og den påfølgende vinteren, avtok rensegraden i nitrogenfiltrene til mellom 20 og 60 prosent.
Roseth sier de nå ser på flere muligheter for å for­ bedre renseresultatene i våte perioder, deriblant kontrollert utvasking av nitrogen fra fyllinga på sommerstid tilpasset filtrenes rensekapasitet. Dette kan blant annet gjøres ved at renset vann vannes tilbake på toppflaten av deponiet.
– Resultatene og erfaringene fra pilotanlegget har gitt oss ny og verdifull kunnskap som kan brukes til å optimalisere en videreutviklet renseløsning for nitrogen. Vi er godt i gang med å utvikle konseptet for å få til en mer effektiv nitrogenrensing, samtidig som minst mulig organisk stoff og fosfor vaskes ut fra filteret.
Foto: Roger Roseth
 Formål: Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Etablere renseanlegg på sprengsteinfylling for å redusere nitrogenavrenning. Statens vegvesen, Skanska og ViaNova
Statens vegvesen
Seniorforsker Roger Roseth. E-post: roger.roseth@nibio.no, telefon: 926 16 344. Divisjon for miljø og naturressurser
 11   11   12   13   14   15