Page 15 - Grønn Kunnskap 2023
P. 15

 Sosial bærekraft er bare mulig når det også finnes tilgang på nok jordbruksareal av god kvalitet. I senere år har norske myndigheter derfor arbeidet aktivt for å begrense omdisponering av jordbruksareal.
Her har vi samlet noen fakta som beskriver status og utfordringer for bevaring av norske jordbruksarealer.
1 Bare 3,5 prosent av Norges landoverflate er dyrket jord, inkludert innmarksbeiter. Dette utgjør omtrent elleve millioner dekar.
2 Størst nedbygging av jordbruksareal finner sted nær byer og tettsteder der det er mye god jord
i godt klima. Inneklemte arealer er spesielt utsatt.
3 Omtrent halvparten av jordbruksarealet i Norge er leiejord.
4 Bare en tredjedel av jordbruksarealet i Norge er egnet for matkorn. Kornarealet er spesielt viktig for matsikkerheten.
5 Gjengroing er en utfordring for norsk jordbruks­ areal som det er mindre oppmerksomhet rundt. Gjengrodd jordbruksareal kan dyrkes opp igjen, men det er ressurskrevende.
6 Poteter kan dyrkes i store deler av Norge. Likevel har produksjonen gått ned fra rundt 900 000 dekar under andre verdenskrig til nærmere
120 000 dekar i 2019. Grønnsaksarealet er på litt over 80 000 dekar.
7 Det er forventet en befolkningsvekst i Norge på 600 000 innbyggere innen 2050. Dersom jordbruksareal per innbygger skal opprettholdes, krever det både nydyrking og et strengt jordvern.
8 Jordflytting er en svært kostbar mulighet for å ta vare på jorda fra utbyggingsprosjekter på jord­ bruksareal. Mange frykter at jordflytting kan bli brukt som påskudd for mer nedbygging.
9 Over 560 av Norges truede arter er knyttet til jordbruksareal og kulturlandskap.
10 Det er innført en egen nasjonal jordvernpris i Norge for å fremme jordvern.
Foto: Morten Günther
 Ti fakta om jordvern i Norge
Siden andre verdenskrig har 1,2 millioner dekar dyrka og dyrkbar jord blitt forvandlet til boligområder, veier og næringsområder i Norge.
 Formål: NIBIO bidrar med viktig kunnskapsgrunnlag for jordvern i Norge. NIBIO har også utarbeidet kunnskapsgrunnlaget for oppdatert nasjonal jordvernstrategi.
Kontakt: Rådgiver Hege Ulfeng. E-post: hege.ulfeng@nibio.no, telefon: 474 04 720. Kommunikasjonsstab
 13   13   14   15   16   17