Page 17 - Grønn Kunnskap 2023
P. 17

  Status for vernet skog
Stadig mer skog vernes, og mer av naturskogen befinner seg i områder der hogst ikke er tillatt. Samtidig skorter skogvernet i produktiv skog på høy bonitet.
Allerede i 2009 startet Miljødirektoratet arbeidet med å etablere et overvåkingssystem for verneom­ råder, og i 2012 ble det besluttet at overvåkingen skulle koordineres med Landsskogtakseringen. Landsskogtakseringen har et nett av i alt 22 000 prøveflater jevnt fordelt over hele landet. Det er opprettet ekstra prøveflater for vernet skog, noe som gjør det mulig å overvåke utviklingen av vernet skog over tid.
Resultatene fra Landsskogtakseringens undersøkel­ ser viser at arealet av vernet skog i Norge har økt med over tjue prosent, og omfatter i dag nesten 600 000 hektar (et hektar er ti mål), nær fem prosent av det totale skogarealet. Det blir vernet stadig mer naturskog, og i dag er cirka to prosent (1,8 prosent) av skogarealet klassifisert som natur­ skog. Naturskog er definert som skog der det ikke finnes spor av skogbruk eller annen menneskelig påvirkning. Landsskogtakseringens registreringer
viser at 21 prosent av Norges naturskog nå befinner seg i vernet skog, en liten økning fra forrige takst.
Det er vesentlig mindre vernet skog i produktiv enn
i uproduktiv skog. Produktiv skog vil si skog som
i gjennomsnitt kan produsere minst én kubikkmeter trevirke (med bark) per hektar og år. Mens 3,7 pro­ sent av den produktive skogen er vernet, og skogbruk ikke er tillatt, er 7,9 prosent av den uproduktive skogen vernet. Det skorter altså på vern av skog
i områder med gode vokseforhold, selv om arealet med produktiv skog har økt.
Målingene fra Landsskogtakseringen viser at det for alle bonitetsklasser er mer død ved i vernet skog enn utenfor – også i uproduktiv skog. I tillegg er det registrert en større andel død ved av grove dimensjo­ ner, altså trestammer med mer enn 30 centimeter
i diameter.
Foto: Lars Sandved Dalen
 Formål: Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Landsskogtakseringens 22 000 prøveflater benyttes til å overvåke status for skogvernet i Norge. Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Rådgiver Arvid Svensson.. E-post: arvid.svensson@nibio.no, telefon: 465 45 472. Divisjon for skog og utmark
 15

   15   16   17   18   19