Page 19 - Grønn Kunnskap 2023
P. 19

 Foto: Pierre-Adrien Rivier
Nedbrytbar plast kan minske plastforsøpling
Forskning viser at bionedbrytbar plast brytes ned under norske forhold, men kun dersom den havner der den skal.
 I prosjektet «DGRADE – Nedbrytning av bioned­ brytbar plast i jord og avfallsstrømmer», har forskerne undersøkt hvor nedbrytbar bionedbrytbar plast faktisk er.
Resultater fra forsøkene med bionedbrytbar plast­ folie i landbruket, og komposteringsforsøk med nedbrytbare ølglass fra Øya­festivalen i Oslo, viser at plasten brytes ned så lenge forholdene ligger til rette for det.
– Hvis ikke forholdene er gode nok, kan også nedbrytbare plastprodukter bidra til plastforsøpling, sier NIBIO­forsker og prosjektleder Claire Coutris.
– Mye handler om hvor produktene havner. Havner de for eksempel i industriell kompost eller i et miljø hvor mikroorganismene trives, vil nedbrytingen kunne finne sted.
I 2020 gravde forskerne ned biter av bionedbrytbar plastfolie i jord på seks gårder med ulike jord­ og klimaforhold. Plasten var lagt i nylonposer for
å forhindre at den kom på avveie, og ble deretter overvåket i to år.
Resultatene viste store variasjoner fra gård til gård, med mellom 8 og 44 prosent vekttap av den ned­ gravde bionedbrytbare landbruksfolien i løpet av perioden. Jo høyere temperaturen var i jorda, og jo høyere moldinnholdet var, desto raskere skjedde nedbrytingen.
Forskerne undersøkte også hva som skjer med bionedbrytbare avfallsposer som brukes til innsam­ ling av matavfall til biogassproduksjon. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser nemlig at 20 prosent av matavfallet fra husholdninger går til kompostering, mens 80 prosent går til biogassproduksjon.
Forsøksresultater viste at posene i liten grad brytes ned under biogassprosessen, selv med høye tempera­ turer og forbehandling. Det betyr at det meste havner i bioresten, og dermed også i landbruksjord dersom ikke bioresten etterbehandles for å fjerne plasten.
 Formål: Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Undersøke hvor fort bionedbrytbar plast brytes ned under norske forhold. NORSUS, Grønt Punkt Norge, SIMAS IKS, Norsk Landbruksrådgiving, Agri Råd Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond
Forsker Claire Coutris. E-post: claire.coutris@nibio.no, telefon: 954 28 281. Divisjon for miljø og naturressurser
 17


   17   18   19   20   21