Page 14 - Grønn Kunnskap 2023
P. 14

 Det grønne skiftet er overgangen fra en økonomi basert på fossil energi til en økonomi basert på fornybare ressurser – såkalt bioøkonomi. I en slik verden vil vi i større grad ta i bruk biomasse fra landbruket til energi, mat, fôr og materialer, noe som kan bety store endringer i arealbruk.
Sammen med ulike brukere har forskerne i BIO­ WATER gjennomgått hvordan fem scenarier for en fremtid med bioøkonomi kan påvirke arealbruken. Med utgangspunkt i nedbørfelt i fire nordiske land, modellerte forskerne hvordan scenariene kan slå ut i form av tap av jord og næringsstoffer til vann. Scenariene ble også brukt i samfunnsøkonomiske analyser, i lys av at nedbørfeltene tilbyr en rekke økosystemtjenester for samfunnet, deriblant drikkevannsforsyning og muligheter for rekreasjon.
Resultatene fra arbeidet viste at innføringen av bioøkonomi med økt uttak av biomasse kan medføre
tap av næringsstoffer til vassdrag og dermed økt risiko for oppblomstring av problemalger.
– Av de fem scenariene, er det det bærekraftige som er best for å få vassdragene i god tilstand. Dette scenariet baserer seg på at vi satser alt på en bærekraftig fremtid, med miljøvennlige driftsformer og gjennomføring av alle mulige miljøtiltak for
å forhindre avrenning til vann, sier seniorforsker og prosjektleder Eva Skarbøvik.
Forskerne modellerte også effekten av klima­ endringer frem til år 2050. De fant ut at endringer i arealbruk mest sannsynlig vil ha større betydning enn klimaendringene for vannkvaliteten i vass­ dragene de nærmeste 20–30 årene.
– Med andre ord haster det å sette inn lokale miljøtiltak i landbruket for å redusere nærings­ stofftap til vassdragene våre, sier Skarbøvik.
Foto: Lieke Vermaat
 Kan vi oppnå en bærekraftig bioøkonomi?
Resultatene fra BIOWATER viser at økt uttak av biomasse fra jord­ og skogbruksområder kan utgjøre en alvorlig trussel for vassdragene våre hvis det ikke iverksettes effektive miljøtiltak.
 Formål:
Samarbeid:
Finansiering: Kontakt:
BIOWATER (2017–2022) var et nordisk senter for fremragende forskning, hvis hovedformål var å undersøke konsekvensene av bioøkonomien på arealbruk, ferskvann og samfunn.
Nettsted: biowater.info
NMBU, NIVA, Universitetet i Århus (DK), SYKE (FI), LUKE (FI), Universitetet i Oulu (FI), Sveriges landbruksuniversitet SLU
Nordforsk
Seniorforsker Eva Skarbøvik. E-post: eva.skarbovik@nibio.no, telefon: 416 28 622. Divisjon for miljø og naturressurser
 12   12   13   14   15   16