Page 40 - Grønn Kunnskap 2023
P. 40

  Kartportal for klimasmart gårdsdrift
Årets vekstsesong har gitt for mye vann i nord og for lite i sør. Kartportalen Kilden hjelper bønder og rådgivere som vil forberede seg på uforutsigbare nedbørsmengder.
Torgeir Tajet er rådgiver for grønnsaker og hydrotek­ nikk i Norsk landbruksrådgivning. Han er en av dem som bruker Kilden flittig.
– Kilden har en mengde karttema som ikke finnes i Gårdskart. På Kilden finner jeg de fleste kart jeg trenger i tillegg til gode tegne­ og måleverktøy, forteller Tajet.
Tajet bruker kartportalen blant annet for å planlegge tiltak som beskytter mot erosjon. Dette både for
å beholde jorda på jordet og for å unngå dårlig vannkvalitet i vassdragene. Ett av prosjektene han har jobbet med, er en tiltaksplan for deler av Ramneselva ved Ramnes kirke i Tønsberg kommune.
Elvebredden har rast ut flere steder. Dermed mister bøndene jord mens partikler og næringsstoffer forurenser elver og innsjøer. Gamle flybilder og jordsmonnkart gir viktig bakgrunnsinformasjon. Fra Kilden og et par andre kartportaler finner Tajet gamle flybilder, informasjon om jord, høydedata,
størrelsen på elveleiet og nedbørsmengder. Dette legger grunnlag for beregninger og forslag til tiltak.
– Sist, men ikke minst er det viktig å ha gode arbeidstegninger. Kilden har et godt tegneverktøy og ulike flybilder og kart kan brukes som bakgrunn. Da blir det enkelt for dem som skal utføre tiltakene
å vite hva som skal gjøres hvor. Denne muligheten kan også benyttes av bønder. Blant annet kan dette være nyttig i forbindelse med søknader om SMIL­til­ skudd, avslutter Tajet.
Kilden gir en samling over det aller meste av relevante kartdata for jord­ og skogbruk. Avdelings­ leder Tove Vaaje­Kolstad fra NIBIO forteller at en av fordelene med Kilden er at flere temakart kan legges oppå hverandre. Det gjør det lettere å se sammen­ henger og konflikter når tiltak og arealendringer blir planlagt.
Foto: Hege Ulfeng
 Formål:
Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Kartportalen Kilden inneholder kartdata fra NIBIO og andre aktører som er nyttige for landbruksnæring og forvaltning.
Landbruksdirektoratet (fagområde Skogportalen og Reindrift) NIBIOs grunnbevilgning, Landbruksdirektoratet
Avdelingsleder Tove Vaaje-Kolstad. E-post: tove.vaaje-kolstad@nibio.no, telefon: 930 08 377. Divisjon for kart og statistikk
 38
   38   39   40   41   42