Page 13 - Test 1
P. 13

 Kursinnhold
• Det årlige skattekurset
Nyheter og endringer innen skatt, avgift, regnskap, revisjon og bokføring samt endringer i selskapslovgivningen for 2021 og 2022.
• Praktisk generasjonsskifte
Et generasjonsskifte kommer enten man vil eller ikke. Hva er viktig å være klar over for å få en best mulig løsning, når både personlige og økonomiske hensyn skal ivaretas?
Hva er økonomisk fornuftig, hvem bør få hva, og bør en eller flere barn overta verdiene sammen når hytte, virksomhet og aksjer skal overføres, er noe av det du får svar på.
Det foretas en praktisk gjennomgang av flere caser der vi gir deg eksempler på hva som har vært viktig for enkelte familier og hvordan ting kan bli mer eller mindre heldig.
• Innskutt kapital i selskap
Hvorfor er det forskjell på innskutt kapital, inngangsverdi og skjermingsgrunnlag på aksjene i et selskap, og hvilken betydning kan det ha?
Hva er forskjellen på skattemessig innbe- talt eller regnskapsmessig innbetalt, og hvorfor har dette betydning? Her tar vi for oss praktiske situasjoner der det er viktig å holde begrepene fra hverandre. Vi ser også nærmere på eksempler på utfylling av aksjonæroppgaven og praktiske ek- sempler på hvordan dette kan håndteres bokføringsmessig.
• Kundedialog og rådgivning
Alle regnskapsførere er også rådgivere. Dette kurset vil ha fokus på kundedialog og hvordan du kan skape en god relasjon til nye og eksisterende kunder. Det er kamp om kundene og da bør du vite hvor- dan du bør rigge din virksomhet for å drive best mulig butikk. Vi ser også på reglene som gjelder for å drive rådgivning samt at kursholder vil gå gjennom aktuelle råd-
givningstemaer. Rådgivningstemaene vil du som næringslivets «hjelper» kunne ta i bruk for å bli en viktigere og mer verdifull sparringspartner til dine kunder. Det vil være nyttig både for deg og kundene dine!
• God regnskapsføringsskikk 2021
GRFS er under revisjon på grunn av ny regnskapsførerlov. På kurset vil vi gå gjen- nom de viktigste bestemmelsene i GRFS med særlig fokus på det som er foreslått av endringer. GRFS er regnskapsbransjens «lille røde», og skal du drive regnskap- svirksomhet i tråd med gjeldene regler
og bransjenormer er dette kurset midt i blinken for deg.
• Etablering av holdingstruktur
Her gjennomgås generelt fordeler og ulemper med holdingsstruktur. Deretter går vi igjennom et praktisk case; Et AS med både drift og eiendom eid av to per- soner, omorganiseres til en struktur der hver av aksjonærene får hvert sitt hol- dingsselskap, og drift og eiendom skilles i hvert sitt selskap.
13
   11   12   13   14   15