Page 11 - Test 1
P. 11

 Forelesere
Advokat Advokat Joachim K. Trond Olsen Johannessen
      Lønn
– nyheter og praktiske problemstillinger
Om kurset Kursinnhold
Dato: 11. november Kl.: 09.00 - 15.45 Sted: Høyres Hus, Oslo
Medlemmer: kr 3 400
Ikke-medlemmer: kr 3 900
Målgruppe
Kurset passer for alle som jobber med lønn eller problemstillinger innenfor lønnsområdet og har be- hov for å være oppdatert på siste nytt.
Oppdateringstimer Autoriserte regnskapsførere: 7 timer skatte- og avgiftsrett
Revisorer:
7 timer skatterett
Advokater:
7 timer juridisk oppdatering
 På dette kurset får du svar på en rekke • aktuelle spørsmål belyst med praktiske eksempler, uttalelser og dommer. Enten • du er lønnsmedarbeider, regnskapsfører, • økonomisk rådgiver eller jobber med
lønn, må du hele tiden ha god oversikt • over nyheter og aktuelle problemstillin- • ger på lønnsområdet for å kunne gjøre
jobben din på best mulig måte. •
Med vårt kurs i bagasjen er du i stand
til å gi gode og riktige råd på et område • som har stor økonomisk betydning • både for arbeidsgiver og lønnstaker.
Alt om lønn i statsbudsjettet for 2022
Koronatiltak på lønnsområdet Utvalgte skattefrie
og skattepliktige naturalytelser Nye regler om gaver i arbeidsforhold Representasjon, kundepleie
og velferdstiltak
Korrekt klassifisering av reiser
– skille mellom arbeidsreiser, yrkesreiser og pendlerreiser Dekning av matutgifter på reiser Bilbeskatning – har du kontroll på reglene?
Vi legger opp til aktiv deltagelse med • utveksling av erfaringer og synspunkter.
for oppstartselskaper fra 2022
• Kildeskatt for utenlandske
arbeidstakere
• Aktuelle dommer og uttalelser
• Utfordringer med eget AS
Insentiver i arbeidsforhold
– særlig om aksjer og opsjoner • Ny opsjonsskatteordning
11
   9   10   11   12   13