Page 10 - Test 1
P. 10

 Forelesere
Advokat Advokat Avgiftsrådgiver Trond Olsen Joachim K. Hilde Alvsåker
Johannessen
         De beste skatteløsningene
for eiendom
Om kurset Kursinnhold
Dato: 4. november Kl.: 09.00 - 15.45 Sted: Høyres Hus, Oslo
Medlemmer: kr 3 400
Ikke-medlemmer: kr 3 900
Målgruppe
Kurset er tilrettelagt for regnskapsfø- rere, revisorer, advokater, næringsme- glere og andre rådgivere som arbeider med forvaltning og omsetning av fast eiendom. Egner seg også godt for eiere og ansatte som arbeider i foretak som forvalter fast eiendom. Målet er en riktig og effektiv forvaltning og utnyttelse av de skatte- og avgiftsmessige forhold.
Oppdateringstimer Autoriserte regnskapsførere: 7 timer skatte- og avgiftsrett
Revisorer:
7 timer skatterett
Advokater:
7 timer juridisk oppdatering
 Svært mange investerer i eiendom – på ulike nivåer. Denne investeringstypen gir gode muligheter med tanke på skatten, men det er også flere feller du bør være oppmerksom på. Med dette kurset får du oversikt over skatte- og momsregler som har stor økonomisk betydning.
Vi ser nærmere på optimale tilpasninger og løsninger rundt formuesskatt, moms og skatt på kjøp, oppføring, utleie og salg samt omorganisering og genera- sjonsskifte. Alt blir belyst med praktiske eksempler, uttalelser og dommer – med særlig vekt på næringseiendom.
• Investering i fast eiendom – utleie og salg
• Grense mot næringsvirksomhet – bolig, næringslokale og tomt
• Salg til utbygger
– bolig eller tomtesalg
• Behandling av driftskostnader og saldoavskrivninger
• Vedlikehold og påkostninger
• Valg av selskapsform, eierstruktur,
organisering og bruk av
holdingselskap
• Formuesskatt på fast eiendom • Generasjonsskifte og hva du må
passe på ved arv/gaveoverføring av
10
fast eiendom
• Merverdiavgift ved oppføring av bygg • Delvis fradrag for mva
- fellesareal og myldreareal • Justeringsregler
• Transaksjonskostnader
– fradragsrett ved salg av fast eiendom?
   8   9   10   11   12