Page 22 - Grønn Kunnskap 2023
P. 22

  Ingen quick-fix for lukkede hogstformer
For å teste alternativer til flatehogst gjennomfører NIBIO og samarbeidspartnere nye forsøk med gamle hogstformer.
Åpne hogstformer har i 80 år vært dominerende i det norske skogbruket, og gitt en langt større tilvekst enn for 100 år siden. Ulempen er brå endringer i skog­ bildet, i form av nye hogstflater, og en tett og mere eller mindre en­sjiktet skog – noe som kan oppleves som både ensformig og lite attraktivt for rekreasjons­ formål.
Finnes det alternativer til dagens åpne hogstformer, som kan bidra til å skape mere variasjon i skogbildet og samtidig levere et godt økonomisk resultat til skogeieren samt sikre en høy produksjon av trevirke?
Nyere analyser av eldre forsøk med bledningshogst har vist at produksjonsevnen kan være på samme nivå som åpne hogstformer, forutsatt at det stående volumet ikke senkes for mye i bledningsuttaket. Vellykket bledning krever imidlertid en sjiktet skogstruktur, noe som mangler i det meste av granskogen som er etablert etter at man begynte med åpne hogstformer.
I samarbeid med NMBU, Statskog og nærings­ organisasjonene i skogbruket tester NIBIO derfor nye metoder. Utgangspunktet er konseptet «Variable Density Thinning» (tynning til varierende tetthet), tidligere utprøvd i delstaten Oregon i USA.
Prosjektet er unikt – både i Norge og i de andre nordiske landene. Langsiktige forsøksfelt og rene demonstrasjonsfelt blir opprettet, der konseptet testes ut under norske forhold. Målet er å skape stabile framtidstrær, såkalte ankere, og rom for utvikling av mindre trær og foryngelse på sikt, og dermed også en flersjiktet skog.
Bledningshogst er imidlertid ikke noen «quick fix» for å ivareta alle hensyn og målsetninger, slik som å skape en klimarobust skog med mere variasjon
i treslagssammensetning.
Foto: Aksel Granhus
 Formål: Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Å finne alternative hogstformer til flatehogst
NMBU, Statskog og næringsorganisasjonene i skogbruket Skogtiltaksfondet og Utviklingsfondet for skogbruket
Avdelingsleder/forskningssjef Aksel Granhus. E-post: aksel.granhus@nibio.no, telefon: 977 14 873. Divisjon for skog og utmark
 20   20   21   22   23   24