Page 6 - Grønn Kunnskap 2023
P. 6

Dette er NIBIO
Divisjon for matproduksjon og samfunn
Divisjonen er landets ledende og største forskningsmiljø på primærleddet i norsk landbasert mat­ produksjon og bygger på naturvitenskapelige så vel som samfunnsvitenskapelige disipliner. Her utvikles kunnskap om innsatsfaktorer, driftsmåter, miljøvirkninger og utbytte i plante­ og husdyr­ produksjonene for forvaltning, næringsliv og samfunn. I tillegg kommer FoU i skjæringspunktet mellom grønn og blå sektor, som er et vekstområde i divisjonen.
Divisjon for skog og utmark
Divisjonen er Norges største leverandør av forskningsbasert kunnskap innenfor skog og utmark. Dette inkluderer bærekraftig ressursutnyttelse, optimal skogproduksjon, skogregistreringer, effektive verdikjeder, innovativ bruk av tre produkter, klimapåvirkning fra skog og annen arealbruk, samt utvikling av utmarksbaserte næringer.
Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Divisjonen er landets største kompetansemiljø innen plantehelse og plantevern. Forskning på diagnose, biologi, kartlegging og bekjempelse av organismer som fører til plantesjukdommer, skadedyr og ugras. Andre tema er bioteknologi, alger, pesticider og naturstoffkjemi.
Divisjon for miljø og naturressurser
Divisjonen utgjør et innovativt forsknings­ og utviklingsmiljø innen fagområdene jord, vann, bioressurser og miljøteknologi. Klima­ og miljøtiltak står sentralt i virksomheten, og divisjonen arbeider for å utvikle bærekraftige, helhetlige løsninger og tjenester. Divisjonen har også en betydelig internasjonal aktivitet.
Divisjon for kart og statistikk
Divisjonens kjernekompetanse er innenfor økonomisk statistikk og analyse, ressurskartlegging og geomatikk. Divisjonen driver; datafangst, dataforvaltning, omfattende analyser og bred formidling. Norsk genressurssenter og Budsjettnemnda for jordbruket inngår i divisjonen. Forvaltning, næringsliv og politisk ledelse er divisjonens målgrupper.
Utvalgte Nøkkeltall:
Antall ansatte: ca. 750 (pr. 31.12.2023)
Estimert omsetning for 2023 er 930 mill.
Antall internasjonale prosjekter: ca. 100 prosjekter, hvorav ca. halvparten er EU relatert (blant annet har vi 20 Horizon Europe prosjekter).
Til stede i alle landsdeler
 4


   4   5   6   7   8