Page 12 - Hjerne Det! 3-2023
P. 12

 AREMET
NA
D
I A
N L
N US
AK
 økt sammen i Hjerneteltet, og hadde kort vei å forflytte seg før de også ble stående i køen for å komme inn. Det å skulle bli en sykdomsflyktning er en realitet for enkelte, når våre naboland innfører mens Norge venter. Møtele- der Carina Olset startet møtet med
å ha en samtale om hvordan det er å være pasient i venting, før ordet gikk til to klinikere som fikk snakke litt om hvordan de ser for seg fremtiden og viktige tiltak for å kunne gi sine pasienter den beste behandlingen.
Hvordan sikre pasientene tilgang til nye legemidler
Møtet fortsatte med å få en oversikt over hvordan Norge ligger i løypa med tanke på nye legemidler. Her var det ingen spesielt oppløftende nyheter, vi er fortsatt ikke blant de raske og de sedvanlige ordene ble sagt fra de som har ansvaret. Vi må ikke glemme at når vi innfører, så innfører vi for hele landet i motsetning til mange andre land. Vi ser frem til å få åpnere prosesser i Nye metoder, og at det blir større samarbeid mellom europeiske land når det gjelder metodevurderin- ger. Nå er det for mange som gjør det samme, nesten samtidig, og kanskje Norge som kommer diltende etter de andre landene. Fagpersoner må få en sterkere involvering tidlig, og ligge i
forkant når nye metoder kommer. (Dette står i sterk kontrast til behand- lingen av vårt metodevarsel for
Vorasidenib som du kan lese om lenger bak i bladet.)
Politisk enighet
Den politiske samtalen av møtet for- løp uten særlig temperatur. Det er jo
i praksis umulig å forsvare at vi blir dårligere, sammenlignet med oss selv. Også politikere har egen og sine nærmestes helse å bekymre seg over. De er nok også opptatt av å få den beste behandlingen når sykdom melder seg. Behovet for endring er stort, og dette må skje mens vi også driver dagens ordinære drift innenfor metode- vurdering. Vi må ha nok folk til å utføre alle oppgavene, og da kan vi ikke miste nøkkelpersonell. Vi må også ha mulighet til å ta i bruk behandlingsme- toder før endelig godkjenning. Ikke alle pasientgrupper kan vente til alle faser av et normalt forløp er gjennomgått. Når noe er lovende, må det være mulig å få opp farten. Tid er ofte det som pasientene har minst av. Helsekostna- dene i Norge er betydelige, siden vi har valgt å ha et offentlig helsevesen som skal sikre oss alle. Da må man også
ha vilje til å betale og benytte seg av unntaksordninger frem til endelige beslutninger er fattet. Det som er mest
spennende etter denne debatten er i grunnen hva regjeringen vil komme med i sin nye prioriteringsmelding og hvordan Stortinget vil stille seg til denne. Vi trenger nye tanker og et samlet Storting bak en ny måte å prioritere på. Erfaringen vi har fra den nåværende er at den er utdatert og at den ikke har kapasitet til å ta innover seg endringer som skjer raskt innenfor den medisinske verdenen.
En innbygger – en journal
Dette var tema for neste møte, på andre siden av veggen på samme sted. Her var det Helse Midt-Norge og
Trondheim kommune som nok hadde behov for å redegjøre litt for erfarin- ger og muligheter med Helseplatt- formen, og da med en solid regi på fremføringen. Mer om Helseplatt- formen kan du lese lenger bak i bladet. Etterlatt inntrykk fra dette møtet var at det var velregisserte samtaler med praktisk talt ferdigskrevne spørsmål og svar. Det hang igjen en solid følelse av at det ikke var en ærlig nok samtale når det kom til konsekvenser og kostnader. Et såpass komplisert prosjekt som dette som heller ikke hadde gjennomført styrebehandling av evalueringsrapporten var nok ikke klart for de sterkeste ordene fra scenen. De fikk heller uttrykkes
Enighet om det meste blant politikerne, nå må vi få handling!
 12  HJERNE DET : 3/2023
   10   11   12   13   14