Page 13 - Hjerne Det! 3-2023
P. 13

  Inspirerende og oppløftende om ny teknologi.
fra salen, når tilskuerne slapp til.
På vegne av legen ved St. Olavs hospital kom det en klar etterlysning av bedre brukervennlighet.
Erfaringskonsulenter og samskaping – veien mot bedre tjenester
Sørlandet sykehus med flere hadde invitert til dette spennende temaet i
et av hotellets minste møterom, som ble fullsatt av interesserte tilskuere.
Det finnes nå solid forskning på om- rådet som viser at dette er et viktig område og at erfaringskonsulenter
er viktige brobyggere. Som helsetje- nestens ytterste ledd blir de gjerne fingrene som griper tak i pasienten og dennes pårørende. De er også gode til
å identifisere problemområder og kan benyttes i utviklingsarbeid. Gjennom
å ta brukernes erfaringer inn som formaliserte erfaringskonsulenter kan helsetjenestens kunnskap utvides og forståelsen for hva som er god hjelp økes. Fagansatte kan lære mye av hvor- dan pasienter opplever tjenestene, og de utvikles også språklig og arbeidsmessig.
Vestre Viken HF har ansatt Anne-Lise Kristensen, tidligere helse- og sosialom- bud i Oslo, som jobber med dette området innenfor helseforetaket. Utvilsomt et smart grep fra direktør Lisbeth Sommervoll, og de kom med mange gode tanker om samskapings- potensialet som finnes. Avdeling for brukerstyrt tjenesteutvikling og bru- kermedvirkning er navnet på avde- lingen som Anne-Lise leder. Det er ikkemuligåtafeilavfokusetder.
Nevrokirurgiske fremskritt
Det siste møtet jeg fikk med meg i Hjerneteltet var et svært opplysende møte om nye muligheter innenfor nevrokirurgien. Fra fantasi til virkelig- het var settingen, og jeg lot meg rive med. De nye metodene som er på trappene for nevrodegenerative lidelser som epilepsi, Parkinson og annet kan også være metoder som er anvendbare for hjernesvulstpasienter. Som det meste annet er det som flokken av dyktige overleger fra Rikshospitalet snakket om allerede realiteter i mange andre land som det er naturlig å sammenligne seg med. Utstyr som ikke koster stort mer enn en MR-mas- kin kan behandle pasienter med sterke ultralydstråler, uten å åpne skallen for å komme til. Ultralydbølgene trenger ikke det for å komme til og gjøre jobben sin. Bruk av roboter for presis plassering av elektroder, som behand- ling av epilepsi er en annen teknikk som står på ønskelisten. På hjernedet. net er det en mengde bilder som viser teknologien som overlegene fortalte oss om. Her i bladet er det dessverre ikke plass til så mange.
Håpets katedral
Håpets katedral er et livssynsåpent kunst- og miljøprosjekt som handler om å bygge håp gjennom samarbeid. Katedralen, som er åpen for alle, er et møtested mellom mennesker på tvers av alder, nasjonalitet og tro. Katedra- len er bygget av frivillige hender, hele
15000dugnadstimererlagtned.
Taket er laget av plast fra havet, nærmere 1000 fiskekasser, plukket
fra stendene, vasket, granulert og støpt på nytt til takplater i 40 for- skjellige farger. Visjonen til katedralen kommer til uttrykk i taket, nemlig
at vondt kan forvandles til godt. Dette er godt representert med fargene som går fra mørkt til lyst. Håpets katedral ligger vanligvis på Isegran i Fredrikstad, men under Arendalsuka var lekteren med kate- dralen flyttet til Arendal. Innenfor gjestehavnen, i tilknytning til en mengde forskjellige serveringsmulig- heter, bredte lukten av tjære seg og konkurrerte med pizza og annen hurtigmat. For undertegnede som er oppvokst i en etter hvert fjern fortid, hvor duften av tjære var mer vanlig, var det en opplevelse å se alt det gode håndverket som hadde blitt utført. Katedralen har vært et populært sted for vielser, og inne i den hang også rester av pynten fra siste vielse før Arendalsuken. Får du muligheten
til å stikke innom katedralen, så anbefales det.
Som en oppsummering av Arendals- ukas mange debatter og møter kan man kanskje også si at det er håp for mye. I likhet med katedralen som er bygd på en lekter, så kommer håpet
seg ikke videre på egen hånd. Vi har ansvaret for å omsette håp til hand- ling. Vi hverken ønsker eller trenger
å møtes neste år i Arendal for å ta
de samme debattene og peke på de sammeproblemstillingene,pånytt. ◗
 HJERNE DET " 3/2023 13 


   11   12   13   14   15